Home Z opočenské kroniky Budova čp. 313 (ZŠ v Nádražní ul.)

Budova čp. 313 (ZŠ v Nádražní ul.)

Budova čp. 313 (ZŠ v Nádražní ul.)

 

Co říká o čp. 313 opočenská kronika:

 

R. 1902 – strana 216 a 216 B

 

Svěcení budovy školní

O stavbě vůbec

 

K slavným dnům města Opočna z minulých dob řadíme dnes jiný; den to posvěcení nové budovy pro měšťanskou školu chlapeckou. Dle starobylého zvyku odevzdána byla církevním obřadem veřejnosti krásná budova školní, ovoce dobročinnosti a píle. Občané opočenští mohou s pýchou hleděti na nedokončenou stavbu školy, kterou postavili pro milé děti své, aby v ní vypěstěny byly ve zdárné štěpy pro úrodnou půdu národa a vlasti. Čestnou zmínku zasluhuje, že v malém městě obmyslely obec dva peněžní ústavy znamenitými dary na stavbu školy. Jsou to „Občanská Záložna“ a „Městská Spořitelna“. Památná schůze „Občanské Záložny“ ze dne 29.června 1897, v níž na stavbu měšťanské školy 20.000K věnováno bylo a rovněž památná schůze výboru „Městské Spořitelny“ ze dne 17.ledna 1901, kdy odkázáno bylo k témuž účelu 40.000 K, zůstanou zapsány trvale v kronice místních událostí jako vzor šlechetného rozhodnutí. Na stavbu přispěl dobrovolně kníže Josef z Colloredo Mansfeldu darem 500 K a město užilo na uhrazení stavebních výloh některých hotovostí z minulých let nastřádaných. (Byl to zejmena fond spolku mateřské školy a fond nadace Krahanovy. Tak postavena byla nová budova školní, aniž by třeba bylo na poplatnictvo uvalovati břemeno nových přirážek.  Budova měšťanské školy chlapecké postavena byla na pozemku  č.t. 288/3 zahrady „ve Švýcarech“ a pozemek pro stavbu 1079 m2  odkoupen od velkostatku za 23.738 K (1 m2 za 22 K). Plán k budově dle náčrtku J. Schulze, knížecího stavitele, vypracoval místní stavitel Václav Javůrek.  Stavbu provedl jiný místní stavitel Emanuel Černý pod dohledem místní školní radou zvoleného stavebního odboru.  V srpnu 1901 začaly se kopati základy a ještě do zimy 1901 dosaženo úrovně budovy. Při kolaudaci budovy dne 22. srpna 1902 byli kromě zástupcův obce přítomni za okresní školní radu v Novém Městě nad Met. okresní školní inspektor prof. Jan Pelikán, okresní lékař med.dr. Vilém Sýkora a krajský inženýr J. Fischer. Škola dle jejich úsudku účelu vyhovovala. _ Svěcení nové školní budovy konalo se v neděli dne 14. září 1902 dle tohoto pořadí: Bohoslužby v děkanském kostele. Průvod k nové školní budově v Nádražní ulici. Vítání účastníkův starostou města Adolfem Wolfem. Čtverozpěv. Řeč učitele P. Jana Řeháka, děkana a posvěcení školních místností. Odevzdání klíčů nové budovy řediteli školnímu. Čtverozpěv. Návrat do kostela, čímž se slavnost ukončila. Za okresní školní radu brali podíl na slavnosti JUDr. Otokar Bayer, okresní komisař, a prof. Jan Pelikán, okresní školní inspektor. _ Zvláštního lesku dostalo se této slavnosti koncertem virtuosa Jaroslava Kociana v předvečer slavnostního dne.  Všechno vydání na stavbu i s místem stavebním činilo 75.182 K 23 h, na vnitřní zařízení (nábytek, nezbytné pomůcky vyučovací a p.) 7.231 K 18 h, dohromady 82.413 K 41 h.

Aktualizováno (Středa, 19 Září 2012 17:46)