Home Družina a klub

Plán práce školního klubu 2020/2021

Řízená činnost ŠK podléhá tématu „Člověk a jeho svět“, určeného Rámcovým vzdělávacím programem, které se dále dělí na oblasti:

 1. Místo, kde žijeme
 2. Lidé kolem nás
 3. Lidé a čas
 4. Rozmanitost přírody
 5. Člověk a jeho zdraví

 

-          Oblasti Umění a kultura, Informační a komunikační technologie a Člověk a svět práce, Jazyková komunikace či Matematika a její aplikace prostupují většinou nebo částí řízených činností jako jejich přirozená součást nebo je doplňují

 

-          Řízené činnosti rozvíjejí:

 • Kompetence k učení (např.: samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti)
 • Kompetence k řešení problémů (např.: kriticky myslí, ověřuje správnost řešení problémů, osvědčené postupy aplikuje při řešení podobných či nových problémových situací)
 • Kompetence komunikativní (např.: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, vyjadřuje se výstižně a souvisle)
 • Kompetence sociální a personální (např.: podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, učí se ohleduplnosti a úctě a při jednání s druhými přispívá k upevňování dobrých vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá, vytváří si o sobě pozitivní představu)
 • Kompetence občanské (např.: respektuje druhé, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví)
 • Kompetence pracovní (např.: používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnost)

= tyto kompetence představují souhrn postojů, názorů, hodnot, schopností, znalostí a dovedností, jež jsou důležité pro rozvoj jednotlivce i společnosti

 

ZÁŘÍ

 1. Poznání prostor třídy a školy
 2. Seznamujeme se, vštěpujeme pravidla chování
 3. Obeznámení s organizací školního klubu, rozložení aktivit
 4. Třídění odpadu
 5. Bezpečný pohyb městem

 

-          Akce měsíce: organizace školní foto soutěže, seznamovací diskotéka

 

 

ŘÍJEN

 1. Opočno – naše město
 2. Rozvoj týmové spolupráce, podpory, tolerance
 3. Státní svátky
 4. Změny kolem nás, sběr přírodnin a práce s nimi
 5. Lidské tělo

 

-          Akce měsíce – návštěva opočenského zámku

 

 

LISTOPAD

 1. Moje rodina
 2. Demokracie
 3. Události nedávné historie
 4. Péče o přírodu a zvěř
 5. Nemoci a viry

 

-          Akce měsíce: Šifra města Opočna – turnaj dvou týmů

 

PROSINEC

 1. Národní zvyky zde a v jiných zemích
 2. Soucit a empatie s druhými lidmi
 3. Vánoce
 4. Vycházky do zimní přírody
 5. Poučení o bezpečnosti

 

-          Akce měsíce: Vánoce v klubu – zvyky, dárečky

 

LEDEN

 1. 1. Naše země
 2. Sociální deskové hry
 3. Jak šel čas v Čechách
 4. Tematické vycházky

 

-          Akce měsíce: Turnaj v deskových sociálních hrách

 

ÚNOR

 1. Svět, ve kterém žiji, co chci, co očekávám, co chci změnit, co mi vyhovuje
 2. Jak znám ostatní?
 3. 3. Vývoj lidstva
 4. 4. Pěstování vztahu ke zvířatům
 5. Sexuální výchova, mezilidské vztahy

 

-          Akce měsíce: Módní přehlídka „Letem dějinami“  s dramatizací

 

BŘEZEN

 1. 1. Evropa
 2. 2. Jak se seznamovat
 3. Zdravý životní styl
 4. Není ryba jako ryba, není strom jako strom,..

 

-          Akce měsíce: hry pro děti ze školní družiny

DUBEN

 1. Naše vlast
 2. Slušné a vhodné chování
 3. 3. Velikonoce
 4. Ekologická výchova
 5. Zdravý životní styl

 

-          Akce měsíce: Malování vajíček

 

KVĚTEN

 1. Hlavní město
 2. Vztahy a řešení situací
 3. Den matek
 4. Změny okolo nás – léto
 5. Dopravní výchova

 

-          Akce měsíce: Předpokládaný výlet do Prahy

 

 

ČERVEN

 1. Má rodina a svět
 2. Utužování vhodného chování
 3. Organizace času o prázdninách
 4. Činnost člověka v přírodě, jak přírodu šetřit a chránit
 5. Samostatnost v přírodě – bezpečnost, první pomoc

 

-          Akce měsíce: pomoc a organizace při „pasování na deváťáky“

Aktualizováno (Pondělí, 18 Leden 2021 20:36)