Home Matematika Encyklopedie matematiky

Encyklopedie matematiky

A

Absolutní četnost

Absolutní hodnota

Algebraický tvar komplexního čísla

Algebraický výraz

Aritmetická posloupnost

Aritmetický průměr

Asymptoty hyperboly

 

B

Binomická věta

 

C

Celá čísla

Číselný obor

Čtverec

Čtyřúhelník

 

D

Derivace funkce v bodě

Derivace složené funkce

Délka kružnice

Dělení

Dělení mnohočlenů

Disjunktní jev

Doplněk

Doplňkové úhly

Dutý úhel

 

E

Elipsa

Exponenciální funkce

Exponenciální rovnice

 

F

Faktoriál

Funkce

Funkce klesající

Funkce kosinus

Funkce kotangens

Funkce kvadratická

Funkce lichá

Funkce lineární

Funkce omezená

Funkce rostoucí

Funkce shora omezená

Funkce sinus

Funkce sudá

Funkce tangens

Funkce zdola omezená

 

G

Gaussova rovina

Geometrická posloupnost

Geometrická řada

Geometrický průměr

Geometrické zobrazení v rovině

Goniometrická rovnice

Goniometrický tvar komplexního čísla

 

H

Harmonický průměr

Hyperbola

 

I

Interval

Inverzní funkce

 

J

Jednotková kružnice

Jev jistý

Jev náhodný

Jev nemožný

 

K

Klasická definice pravděpodobnosti

Klesající posloupnost

Kolmost vektorů

Kombinace bez opakování

Kombinace s opakováním

Kombinační číslo

Komplexně sdružené číslo

Komplexní a imaginární jednotka

Komplexní čísla

Konečná množina

Konečná posloupnost

Konvexní a nekonvexní úhel

Konvexní čtyřúhelník

Kosinová věta

Kosočtverec

Kosodélník

Kosý úhel

Kruh

Kruhová úseč

Kruhová výseč

Kružnice

Kružnice opsaná čtyřúhelníku

Kružnice opsaná trojúhelníku

Kružnice se středem v Oxy

Kružnice vepsaná čtyřúhelníku

Kružnice vepsaná trojúhelníku

Kvadratická nerovnice

Kvadratická rovnice bez absolutního členu

 

L

Lichoběžník obecný

Lichoběžník pravoúhlý

Lichoběžník rovnoramenný

Limita funkce

Limita posloupnosti

Lineárně závislé a nezávislé vektory

Lineární kombinace vektorů

Lineární lomená funkce druhá

Lineární nerovnice o jedné neznámé

Lineární rovnice

Logaritmická funkce

Logaritmická rovnice

Logaritmus

 

M

Maximum funkce

Medián

Mezikruží

Měřítko mapy a plánu

Minimum funkce

Mnohočleny

Množina

Mocnina s přirozeným exponentem

Mocninná funkce s lichým kladným exponentem

Mocninná funkce s lichým záporným exponentem

Mocninná funkce se sudým kladným exponentem

Mocninná funkce se sudým záporným exponentem

Mocniny s celočíselným exponentem

Mocniny s racionálním exponentem

Modus

Moivreova věta

 

N

Násobení

Násobení mnohočlenů

Nekonečná posloupnost

Nekonvexní čtyřúhelník

Nepřímá úměrnost

Nerovnice s absolutní hodnotou

Nerovnice v podílovém tvaru

Nerovnost

Nesouhlasně rovnoběžné vektory

Neurčitý integrál funkce

Newtonův Leibnitzův vzorec

Nulový úhel

Nulový vektor

 

O

Obdélník

Obecná rovnice elipsy

Obecná rovnice hyperboly

Obecná rovnice paraboly

Obecná rovnice přímky

Obecná rovnice roviny

Obecný tvar rovnice kružnice

Objem hranolu

Objem jehlanu

Objem komolého jehlanu

Objem komolého kužele

Objem koule

Objem krychle

Objem kužele

Objem kvádru

Objem válce

Oblouk kružnice

Obsah čtverce

Obsah lichoběžníka

Obsah kosočtverce

Obsah kosodélníka

Obsah kruhu

Obsah křivočarého lichoběžníka

Obsah obdélníka

Obsah rovinného obrazce

Obvodový úhel

Obvod a obsah trojúhelníka

Obvod čtverce

Obvod kosočtverce

Obvod kosodélníka

Obvod kruhu

Obvod lichoběžníka

Obvod obdélníka

Odčítání

Odčítání mnohočlenů

Odchylka a kolmost dvou přímek

Odchylka dvou přímek v prostoru

Odchylka dvou rovin

Odchylka přímky a roviny

Odmocnina

Ohraničená posloupnost

Opačný vektor

Orientovaný úhel

Osová souměrnost

Otočení

 

P

Parabola

Parametrické vyjádření přímky v prostoru

Parametrické vyjádření přímky v rovině

Parametrické vyjádření roviny

Periodická funkce

Permutace bez opakování

Permutace s opakováním

Plný úhel

Počet procent

Početní operace s limitami

Početní operace se zlomky

Podíl komplexních čísel

Podmíněná pravděpodobnost

Podmnožina

Podobnost

Podobnost trojúhelníků

Polohy přímek v prostoru

Polohy přímek v rovině

Poloměr kružnice

Poměr jednoduchý

Poměr postupný

Posloupnost

Posunutí

Povrch hranolu

Povrch jehlanu

Povrch komolého jehlanu

Povrch komolého kužele

Povrch koule

Povrch kužele

Povrch krychle

Povrch kvádru

Povrch válce

Pravidla počítání s mocninami

Pravidla pro počítání s derivacemi

Pravidla pro počítání s limitami funkcí

Pravidla pro počítání s logaritmy

Pravidla pro počítání s nerovnostmi

Pravidla pro počítání s odmocninami

Pravý úhel

Prázdná množina

Primitivní funkce

Procentová část

Procentový základ

Promile

Prostá funkce

Průměr kružnice

Průměrná odchylka

Průnik množin

Prvočísla

Přirozená čísla

Přímka rovnoběžná s rovinou

Přímka různoběžná s rovinou

Přímý úhel

Pythagorova věta

 

R

Racionální čísla

Reálná čísla

Relativní četnost

Rostoucí posloupnost

Rovina procházející počátkem

Rovina rovnoběžná s osou x

Rovina rovnoběžná s osou y

Rovina rovnoběžná s osou z

Rovina rovnoběžná s rovinou xy

Rovina rovnoběžná s rovinou yz

Rovnice elipsy se středem v Oxy

Rovnice hyperboly se středem v Oxy

Rovnice rovnoběžná s rovinou xz

Rovnice s absolutní hodnotou

Rovnice s neznámou v odmocněnci

Rovnoběžné přímky v prostoru

Rovnoběžné roviny

Rovnoběžník

Rovnoosá hyperbola

Rovnost

Rovnost komplexních čísel

Rovnost množin

Rovnost vektorů

Rovnostranný trojúhelník

Rozdíl množin

Rozdíl komplexních čísel

Rozdíl vektorů

Rozdíly goniometrických funkcí

Rozklad mnohočlenů

Rozptyl

Různoběžné přímky v prostoru

Různoběžné roviny

Různoběžník

Různostranný trojúhelník

Ryze kvadratická rovnice

Řada

Řešení procent pomocí vzorce

Řešení procent přes 1 procento

Řešení procent trojčlenkou

Řešení soustavy rovnic sčítací metodou

Řešení soustavy rovnic substituční metodou

 

S

Sčítání

Sčítání mnohočlenů

Shodná zobrazení

Shodnost trojúhelníků

Sinová věta

Sjednocení množin

Skalární součin vektorů

Směrnicový tvar rovnice přímky

 

Součet komplexních čísel

Součet vektorů

Součet vnitřních úhlů čtyřúhelníka

Součin komplexních čísel

Součin vektoru a čísla

Součty goniometrických funkcí

Součtové vzorce

Souhlasně rovnoběžné vektory

Souřadnice vektoru na přímce

Souřadnice vektoru v prostoru

Souřadnice vektoru v rovině

Soustava souřadnic v prostoru

Soustava souřadnic v rovině

Spojitost funkce v bodě

Společný dělitel

Společný násobek

Statistický soubor

Stejnolehlost

Střed úsečky v prostoru

Střed úsečky v rovině

Střední příčka v trojúhelníku

Středová souměrnost

Středový tvar rovnice elipsy

Středový tvar rovnice hyperboly

Středový tvar rovnice kružnice

Středový úhel

Střídavé a souhlasné úhly

Styčné úhly

Sudé a liché číslo

 

T

Tabulka derivací

Těžnice v trojúhelníku

Thaletova věta

Trojčlenka

Trojúhelník

Trojúhelník ostroúhlý

Trojúhelník pravoúhlý

Trojúhelník rovnoramenný

Trojúhelník tupoúhlý

Trojúhelníková nerovnost

Třída

Typy kvadratických rovnic

Typy kuželoseček

 

U

Určení množiny

Určení roviny

Určitý integrál

Úhel

Úhel dvou vektorů

Úměra nepřímá

Úměra přímá

Úplná kvadratická rovnice

 

V

Variace bez opakování

Variace s opakováním

Vážený aritmetický průměr

Vedlejší úhly

Vektor

Vektorový součin

Velikost vektoru

Věta sss

Věta Ssu

Věta sus

Věta usu

Věta Ssu o podobnosti trojúhelníků

Věta sus o podobnosti trojúhelníků

Věta uu o podobnosti trojúhelníků

Věty pro výpočet integrálů

Věty pro výpočet určitého integrálu

Vlastnosti zlomků

Vrcholová rovnice paraboly

Vrcholová rovnice paraboly s vrcholem v Oxy

Vrcholový úhel

Vyjádření úhlů ve stupňové míře

Vyjádření úhlů v obloukové míře

Výplňkové úhly

Výška v trojúhelníku

Výšky v čtyřúhelníku

Vzájemná poloha bodu a elipsy

Vzájemná poloha bodu a hyperboly

Vzájemná poloha bodu a kružnice

Vzájemná poloha bodu a paraboly

Vzájemná poloha dvou kružnic

Vzájemná poloha kružnice a přímky

Vzájemná poloha přímky a hyperboly

Vzájemná poloha přímky a kružnice

Vzájemná poloha přímky a paraboly

Vzdálenost bodu od přímky v prostoru

Vzdálenost bodu od přímky v rovině

Vzdálenost bodu od roviny

Vzdálenost dvou bodů v prostoru

Vzdálenost dvou bodů v rovině

Vzdálenost dvou přímek v prostoru

Vzdálenost dvou přímek v rovině

Vzdálenost dvou rovnoběžných rovin

Vzdálenost přímky od roviny

Vzorce dvojnásobného argumentu

Vzorce polovičního argumentu

Vzorce pro aritmetickou posloupnost

Vzorce pro geometrickou posloupnost

Vzorce pro integraci funkcí

Vztahy mezi funkcemi doplňkových úhlů

Vztahy mezi funkcemi stejného argumentu

 

Ostatní

1 Procento

δ okolí bodu