Home Anglický jazyk Aj - 6. ročník Messages_1_slov.

Messages_1_slov.

Učebnice Messages 1 – slovní zásoba rozčleněná podle jednotlivých lekcí

 

Unit 1 – Step 1

 

message

[ mesidž ]

zpráva, vzkaz

bottle

[ botl ]

láhev

meet

[ mi:t ]

seznámit se, setkat se

I´m good at …

 

Jsem dobrý/á v …

the capital

[ kæpitl ]

hlavní město

remember

[ ri´membә ]

pamatovat si

find

[ faind ]

najít

letter

[ letә ]

dopis, písmeno

minute

[ minit ]

minuta

list

 

seznam

look at

[ luk ]

podívat se na

true

[ tru: ]

pravdivý

listen to

[ lisn ]

poslouchat

balloon

[ bә´lu:n ]

nafukovací balón

sea

[ si: ]

moře

understand

[ ´andә´stænd ]

rozumět

full stop

 

tečka za větou

comma

[ komә ]

čárka mezi větami,slovy

question mark

[ kwesčn ma:k ]

otazník

at the beginning

[ bi´gini ]

na začátku

in the middle

[ midl ]

uprostřed

at the end

 

na konci

use

[ ju:z ]

používat

Monday

[ mandei ]

pondělí

Tuesday

[ tju:zdei ]

úterý

Wednesday

[ wenzdei ]

středa

Thursday

[ qә:zdei]

čtvrtek

Friday

[ fraidei ]

pátek

Saturday

[ sætәdei]

sobota

Sunday

[ sandei ]

neděle

 

Unit 1 – Step 2

I can

[ kæn ]

umím, mohu

ask

[ a:sk ]

zeptat se

answer

[ a:nsә ]

odpověď, odpovědět

question

[ kwesčn ]

otázka

say

[ sei ]

říct

try

[ trai ]

zkusit, snažit se

guess

[ ges ]

hádat, uhodnout

check

[ ček ]

zkontrolovat

north

[ no:q ]

sever

south

[ sauq ]

jih

east

[ i:st ]

východ

in the west

 

na západě

lightning

[ laitni]

blesk

What does it mean?

[ mi:n ]

Co to znamená?

I don´t know.

[ nәu ]

nevím, neznám

I´m interested in …

[ intrәstid ]

Zajímám se o …

It´s called …

[ ko:ld ]

nazývá se, jmenuje se

And what about you?

 

A co ty?

With best wishes from …

 

S pozdravem …

write

[ rait ]

psát

I like

[ laik ]

Mám rád(a)

next door

[ do: ]

hned vedle

nationality

[ ´næšә´nælity ]

národnost

who

[ hu: ]

kdo

computer

 

počítač

music band

[ mju:zik bænd ]

hudební skupina

number

[ nambә ]

číslo

university

[ ´juni´vә:sity ]

univerzita

I´m twelve years old.

 

Je mi 12 let.

address

[ ә´dres ]

adresa

my and your

[ mai, jo: ]

můj a tvůj

his and her

[ hiz, hә: ]

jeho a její

 

 

Unit 1 – Step 3

alphabet

[ alfәbәt ]

abeceda

date

[ deit ]

datum

spell

 

hláskovat

help

 

pomoc, pomoct

close

[ klәuz ]

zavřít

please

[ pli:z ]

prosím

thanks

[ qænks ]

díky

borrow

[ borәu ]

půjčit si

tomorrow

[ tә´morәu ]

zítra

I´m sure.

[ šuә ]

Jsem si jistý/jistá.

of course

[ әf´ko:s ]

ovšem

dictionary

[ dikšәnәry ]

slovník

language

[ læῃgwidž ]

jazyk

different

[ difrәnt ]

odlišný, jiný

child, children

[ čaild, čildrәn ]

dítě, děti

true

[ tru: ]

pravdivý

false

[ fo:ls ]

nepravdivý, falešný

I´m sorry.

 

Je mi líto.

I´m all right.

[ o:l rait ]

Jsem v pořádku.

month

[ manq ]

kalendářní měsíc

January

[ džænjuәry ]

leden

February

[ februәry ]

únor

March

[ ma:č ]

březen

April

[ eipril ]

duben

May

[ mei ]

květen

June

[ džu:n ]

červen

July

[ džu´lai ]

červenec

August

[ o:gәst ]

srpen

September

[ sip´tembә ]

září

October

[ ok´tәubә ]

říjen

November

[ nәu´vembә ]

listopad

December

[ di´sembә ]

prosinec

 

 

Unit 2 – Step 1 - 2

singer

[ siῃgә ]

zpěvák, zpěvačka

drummer

[ dramә ]

bubeník

bass guitarist

[ beis gi´ta:rist ]

basový kytarista

leader

[ li:dә ]

vedoucí, vůdce

keyboard player

[ ki:bo:d pleiә ]

hráč na klávesy

with

[ wiδ ]

s

monsoon

[ mon´su:n ]

monzun

Meet the others.

[ aδәz ]

Seznam se s ostatními.

exciting

[ ik´saiti ]

velmi zajímavý, vzrušující

brilliant

[ briliәnt ]

skvělý

member

[ membә ]

člen

need

[ ni:d ]

potřebovat

another

[ ә´naδә ]

jiný, další

if

 

jestliže

Contact me.

 

Ozvi se mi.

practice

[ præktis ]

zkouška

I´m late.

[ leit ]

Jdu pozdě.

favourite star

[ feivәrit ]

oblíbená hvězda

magazine

[ ´mægә´zi:n ]

časopis

article

[ a:tikl ]

článek

quite

[ kwait ]

docela

imagine

[ i´mædžin ]

představit si

copy

 

kopie, opsat

complete

[ kәm´pli:t ]

doplnit

classmate

[ kla:smeit ]

spolužák

description

[ dis´kripšn ]

popis

live

[ liv ]

žít, bydlet

read

[ ri:d ]

číst

choose

[ ču:z ]

vybrat (si)

cousin

[ kazn ]

bratranec, sestřenice

photo

[ fәutәu ]

fotka

swimming

 

plavání

 

 

Unit 2 – Step 2 - 3

fantastic

[ fәn´tæstik ]

fantastický

perfect

[ pә:fәkt ]

perfektní, dokonalý

nice

[ nais ]

pěkný, milý

bad

[ bæd ]

špatný, zlý

beach

[ bi:č ]

pláž

surfing

[ sә:fiῃ ]

surfování

geography

[ dži´ogrәfy ]

zeměpis

art

[ a:t ]

výtvarná výchova

science

[ saiәns ]

věda, přírodní vědy

cooking

[ kuki ]

vaření

interest

[ intrәst ]

zájem

never mind

[ nevә maind ]

nevadí

survey

[ sә:vei ]

přehled, souhrn

football

[ futbo:l ]

kopaná

tennis

 

tenis

volleyball

[ volibo:l ]

volejbal

want

[ wont ]

chtít

place

[ pleis ]

místo

world

[ wә:ld ]

svět

lake

[ leik ]

jezero

mountain

[ mauntin ]

hora

volcano

[ vәl´keinәu ]

sopka

river

[ rivә ]

řeka

hill

 

kopec

city

[ sity ]

velkoměsto

town

[ taun ]

město

village

[ vilidž ]

vesnice

country

[ kantry ]

země (stát), venkov

programme

[ prәugrәm ]

program

ready

[ redy ]

připraven, hotov

right

[ rait ]

správný, pravý

wrong

[ ro ]

špatný, mylný

 

 

Unit 2 – Step 3

Well done!

[ dan ]

Výborně!

Don´t panic!

[ pænik ]

Nepanikař!

Oh dear!

[ әu di:ә ]

Ale ne!

name

[ neim ]

jméno

age

[ eidž ]

věk

drawing

[ dro:i ]

kresba, kreslení

picture

[ pikčә ]

obrázek, obraz

birthday

[ bә:qdei ]

narozeniny

books about animals

[ ænimәlz ]

knihy o zvířatech

computer games

 

počítačové hry

skating

[ skeiti ]

bruslení

facts

[ fækts ]

fakta, skutečnosti

near

[ ni:ә ]

blízko, blízký

belong

[ bi´loῃ ]

patřit

speak

[ spi:k ]

mluvit

talk

[ to:k ]

povídat si

think

[ qink ]

myslet si

say

[ sei ]

říct něco

tell

 

říct někomu, vyprávět

Don´t worry.

[ wary ]

Nedělej si starosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 3 – Step 1

key

[ ki: ]

klíč, klávesa

watch

[ woč ]

hodinky, dívat se

badge

[ bædž ]

odznak

tennis racket

[ rækit ]

tenisová raketa

crisps

 

bramborové lupínky

anorak

[ ænәrәk ]

zimní bunda

tissues

[ tišju:z ]

papírové kapesníčky

umbrella

[ әm´brelә ]

deštník

pencil case

[ pensl keis ]

penál

calculator

[ ´kælkju´leitә ]

kalkulačka

peanuts

[ pi:nats ]

arašídy

at the cinema

[ sinәmә ]

v kině

time

[ tajm ]

čas

I´m hungry.

[ hagry ]

Mám hlad.

Here you are.

 

Tady to máš.

What´s the matter?

[ mætә ]

Co se děje?

Wait a minute.

[ weit, minit ]

Počkej chvilku.

I can´t find it.

[ ka:nt, faind ]

Nemohu to najít.

Be quiet!

[ bi:   kwaiәt ]

Buď zticha!

trainers

[ treinәz ]

sportovní boty

socks

 

ponožky

camera

[ kæmәrә ]

kamera, fotoaparát

mobile (phone)

[ mәubail ]

mobilní telefon

skateboard

[ skeitbo:d ]

skateboard

bag

[ bæg ]

taška, pytel

baseball cap

[ beizbo:l  kæp ]

čepice s kšiltem

useful

[ ju:sfәl ]

užitečný

some, any

[ sam, eny ]

nějaký,(po záporu žádný)

Never mind.

[ nevә maind ]

To nevadí.

again

[ ә´gein ]

opět, znovu

match

[ mæč ]

přiřadit, zápas, zápalka

between

[ bi´twi:n ]

mezi

act

[ ækt ]

čin, zahrát, předvést

 

Unit 3 – Step 2 - 3

thing

[ qi]

věc

in the photo

[ fәutәu]

na fotce

I´m in a hurry.

[ hary]

Spěchám.

stairs

[ steәz]

schody

sign

[ sain]

znak, znamení, podpis

Have a nice day.

 

Měj se hezky.

correct

[ kә´rekt]

opravit

this house

[ δis ]

tento dům

that house

[ δæt]

tamten dům

these socks

[ δi:z ]

tyto ponožky

those socks

[ δәuz ]

tamty ponožky

famous

[ feimәs ]

slavný

grandfather

[ grændfa:δә ]

dědeček

grandmother

[ grændmaδә ]

babička

father

[ fa:δә ]

otec

mother

[ maδә ]

matka

son

[ san ]

syn

daughter

[ do:tә ]

dcera

brother

[ braδә ]

bratr

sister

[ sistә ]

sestra

parent

[ pærәnt ]

rodič

uncle

[ ankl ]

strýc

aunt

[ a:nt ]

teta

cousin

[ kazn ]

bratranec, sestřenice

husband

[ hazbәnd ]

manžel

wife (mn.č. wives)

[ waif, waivz ]

manželka

announce

[ ә´nauns ]

oznámit

hospital

[ hospitәl ]

nemocnice

I´m pleased.

[ pli:zd ]

Jsem potěšen(a).

ride a horse

[ raid ]

jezdit na koni

strange

[ streindž ]

divný, cizí

special meaning

[ spešl mi:ni]

zvláštní význam

See you soon.

[ si:, su:n ]

Brzy na viděnou.

 

Unit 4 – Step 1 - 2

possession

[ pә´zešn ]

vlastnictví

big

 

velký

happy

[ hæpy ]

šťastný

noisy

[ noizy ]

hlučný

funny

[ fany ]

legrační, směšný

new

[ nju: ]

nový

difficult

[ difiklt ]

obtížný

great

[ greit ]

velký, velkolepý, skvělý

easy

[ i:zy ]

snadný

serious

[ si:riәs ]

vážný

small

[ smo:l ]

malý

boring

[ bo:ri ]

nudný

sad

[ sæd ]

smutný

old

[ әuld ]

starý

awful

[ o:fl ]

strašný

graphics

[ græfiks ]

grafika

sound

[ saund ]

zvuk

really

[ riәly ]

opravdu

long

[ lo ]

dlouhý

short

[ šo:t ]

krátký, malý (o člověku)

dark

[ da:k ]

tmavý

light

[ lait ]

lehký, světlý, světlo

fair

[ feә ]

světlovlasý

tall

[ to:l ]

vysoký (o člověku)

cruel

[ kruәl ]

krutý

dangerous

[ deindžәrәs ]

nebezpečný

straight

[ streit ]

rovný, rovně

friendly

[ frendly ]

přátelský

honest

[ onist ]

čestný

kind

[ kaind ]

milý, druh

curly

[ kә:rly ]

kudrnatý

wavy

[ weivy ]

vlnitý

hair    pouze jedn. č. !

[ heә ]

vlasy

 

Unit 4 – Step 3

arm

[ a:m ]

paže, celá ruka

ear

[ i:ә ]

ucho

eye

[ ai ]

oko

face

[ feis ]

obličej

foot (mn.č. feet)

[ fut, fi:t ]

chodidlo, stopa

tooth (mn.č. teeth)

[ tu:q, ti:q ]

zub

hand

[ hænd ]

ruka

head

[ hed ]

hlava

heart

[ ha:t ]

srdce

leg

 

noha

mouth

[ mauq ]

ústa

nose

[ nәuz ]

nos

I´m tired.

[ taiәd ]

Jsem unavený/á.

I´ve got a cold.

[ kәuld ]

Mám rýmu.

I´m fed up.

[ fed ap ]

Mám toho dost.

temperature

[ tempričә ]

teplota, horečka

headache

[ hedeik ]

bolest hlavy

stomach ache

[ stamәkeik ]

bolest břicha

toothache

[ tu:qeik ]

bolest zubu

sore throat

[ so: qrәut ]

bolavý krk

mood

[ mu:d ]

nálada

empty

 

prázdný

heavy

[ hevy ]

těžký

journey

[ džә:ny ]

dlouhá cesta

dream

[ dri:m ]

sen, snít

wall

[ wo:l ]

zeď, stěna

guide

[ gaid ]

průvodce

cottage

[ kotidž ]

chata, chalupa

stone

[ stәun ]

kámen

messenger

[ mesindžә ]

posel

man (mn.č. men)

[ mæn, men ]

muž

woman (mn.č. women)

[ wumәn, wimin ]

žena

person, people

[ pә:sn, pi:pl ]

osoba, lidé

 

Unit 5 – Step 1

play the piano

[ pi´ænәu ]

hrát na piano

wear

[ weә ]

nosit, mít na sobě

eat

[ i:t ]

jíst

drink

 

pít

go

[ gәu ]

jít, jet

computer addict

[ ædikt ]

počítačový nadšenec

prefer

[ pri´fә: ]

dávat přednost

extreme

[ ik´stri:m ]

extrémní

vegetarian

[ vedži´teәriәn ]

vegetarián

vegetables

[ vedžiteblz ]

zelenina

meat

[ mi:t ]

maso

meal

[ mi:l ]

jídlo

steak and chips

[ steik, čips ]

maso a hranolky

we both

[ bәuq ]

my oba

nearly

[ niәly ]

skoro, téměř

the same

[ seim ]

stejný

change

[ čeindž ]

změnit, změna, drobné

foreign language

[ forin læῃwidž ]

cizí jazyk

history

[ histәry ]

historie, dějepis

maths

[ mæqs ]

matematika

French

[ frenč ]

Francouz(ský),francouzština

art

[ a:t ]

výtvarné umění, výchova

judo club

[ džu:dәu klab ]

klub juda

musical instrument

[ mju:zikl instrument ]

hudební nástroj

uniform

[ ´ju:nifo:m ]

uniforma

typical teenager

[ typikl ti:neidžә ]

typický „náctiletý“

false

[ fo:ls ]

falešný, nesprávný

British

[ britiš ]

britský

regular

[ regjulә ]

pravidelný

because

[ bi´koz ]

protože

put

 

položit, dát

 

 

 

 

 

 

 

Unit 5 –Step 2

fear

[ fiә ]

strach

scary

[ skeәry ]

strašidelný

I´m scared.

[ skeәd ]

Bojím se, jsem vyděšený.

I´m terrified.

[ terifaid ]

Jsem vystrašený/á.

million

[ miljәn ]

milion

tourist

[ tuәrist ]

turista

visit

 

navštívit, návštěva

tower

[ tauә ]

věž

metre

[ mi:tә ]

metr

above the ground

[ ә´bav, graund ]

nad zemí

Walk of Faith

[ wo:k, feiq ]

Cesta důvěry

walk across

[ wo:k ә´kros ]

přejít

height

[ hait ]

výška

It depends…

[ di´pendz ]

To záleží na…

spider

[ spaidә ]

pavouk

shark

[ ša:k ]

žralok

alien

[ eiliәn ]

cizinec, mimozemšťan

UFO

[ ju:әfәu ]

UFO

thunder

[ qandә ]

hrom

bat

[ bæt ]

netopýr

rat

[ ræt ]

krysa

vampire

[ væmpaiә ]

upír

ghost

[ gәust ]

duch, strašidlo

questionnaire

[ kwesčәneә ]

dotazník

topic

[ topik ]

námět, téma

attack

[ ә´tæk ]

útok, útočit

begin

[ bi´gin ]

začít, začínat

end

 

konec, končit

horror story

 

hororový příběh

funny story

[ fany ]

legrační příběh

comics

[ komiks ]

kreslený příběh

magazine

[ ´mægә´zi:n ]

časopis

interview

[ intәvju: ]

(dělat) rozhovor

 

Unit 5 – Step 3

who

[ hu: ]

kdo

what

[ wot ]

co, jaký

where

[ weә ]

kde

when

[ wen ]

kdy

why

[ wai ]

proč

how

[ hau ]

jak

sort

[ so:t ]

druh

wood

[ wud ]

dřevo, les

near

[ niә ]

blízko, blízký

but

[ bat ]

ale

tree

[ tri: ]

strom

do

[ du: ]

dělat

perhaps

[ pә´hæps ]

snad

Come in!

[ kamin ]

Pojď dál!

correct

[ kә´rekt ]

správný, opravit

silent

[ sailәnt ]

tichý

pocket

[ pokit ]

kapsa, kapesní

important

[ im´po:tәnt ]

důležitý

moonstone

[ mu:nstәun ]

měsíční kámen

power

[ pauә ]

síla

square

[ skweә ]

čtverec, náměstí

gift

 

dar

chapter

[ ča:ptә ]

kapitola

believe in

[ bi´li:v ]

věřit v

pupil

[ pju:pl ]

žák

primary school

[ praimәry ]

základní škola

secondary school

[ sekәndәry ]

střední škola

canteen

[ kæn´ti:n ]

školní jídelna

for example

[ fo:  ig´za:mpl ]

např.

study

[ stady ]

studovat

desert

[ dezәt ]

poušť

choose

[ ču:z ]

vybrat si

final year

[ fainәl jiә ]

poslední rok

 

Unit 6 – Step 1

dolphin

[ dolfin ]

delfín

tarantula

[ tә´ræntjulә ]

tarantule

bear

[ beә ]

medvěd

snake

[ sneik ]

had

gorilla

[ gә´rilә ]

gorila

lion

[ laiәn ]

lev

giraffe

[ dži´ra:f ]

žirafa

hole

[ hәul ]

díra

in the ground

[ graund ]

v zemi

tongue

[ to ]

jazyk (v ústech)

blink

 

mrkat

kill

 

zabít

always

[ olweiz ]

vždy

usually

[ ju:žuәly ]

obvykle

often

[ ofn ]

často

sometimes

[ samtaimz ]

někdy

never

[ nevә ]

nikdy

telly addict

[ ædikt ]

závislý na televizi

lazy

[ leizy ]

líný

energetic

[ enә´džetik ]

energický

helpful

[ helpfl ]

ochotný

well-organised

[ wel ´o:gәnaizd ]

pořádný, pečlivý

tidy

[ taidy ]

uklizený, uklízet

intelligent

[ in´telidžәnt ]

inteligentní

PE (physical education)

 

tělesná výchova

on time

 

včas

habit

[ hæbit ]

zvyk

catch

[ kæč ]

chytit

get

 

dostat (se)

get up

[ get ap ]

vstávat

leave

[ li:v ]

odejít, opustit

 

 

 

 

 

 

 

Unit 6 – Step 2

bread

[ bred ]

chleba

toast

[ tәust ]

opečený chleba

butter

[ batә ]

máslo

corn flakes

[ ko:n fleiks ]

obilné lupínky (vločky)

milk

 

mléko

tea

[ ti: ]

čaj

coffee

[ kofi ]

káva

orange juice

[ orindž džu:s ]

pomerančová šťáva

water

[ wo:tә ]

voda

lemonade

[ lemoneid ]

limonáda

cocoa

[ kәkәu ]

kakao

chocolate

[ čoklit ]

čokoláda

egg

 

vejce

yoghurt

[ jogәt ]

jogurt

cheese

[ či:z ]

sýr

ham

[ hæm ]

šunka

chicken

[ čikn ]

kuře

sausage

[ sosidž ]

párek, klobása

fish

[ fiš ]

ryba, ryby

pizza

[ pi:cә ]

pizza

vegetables

[ vedžitәblz ]

zelenina

salad

[ sælәd ]

salát (různý)

lettuce

[ letis ]

hlávkový salát

tomato

[ tә´ma:tәu ]

rajče

cucumber

[ kju:kambә ]

okurka

carrot

[ kærәt ]

mrkev

pepper

[ pepә ]

pepř, paprika

onion

[ oniәn ]

cibule

garlic

[ ga:lik ]

česnek

pasta

[ pa:stә ]

těstoviny

spagetti

[ spә´geti ]

špagety

rice

[ rais ]

rýže

potatoes

[ pә´teitәuz ]

brambory

 

Unit 6 – Step 2 – 3

fruit

[ fru:t ]

ovoce

apple

[ æpl ]

jablko

pear

[ peә ]

hruška

orange

[ orindž ]

pomeranč

lemon

[ lemәn ]

citron

mandarine

[ mændәri:n ]

mandarinka

grapefruit

[ greipfru:t]

grapefruit

!!! grapes

[ greips ]

hroznové víno

banana

[ bә´na:nә ]

banán

peach

[ pi:č ]

broskev

apricot

[ æprikәt ]

meruňka

pineapple

[ painәpl ]

ananas

strawberry

[ stro:bery ]

jahoda

raspberry

[ ra:spbery ]

malina

blueberry

[ blu:bery ]

borůvka

blackberry

[ blækbery ]

ostružina

gooseberry

[ gu:zbery ]

angrešt

currant

[ karәnt ]

rybíz

plum

[ plam ]

švestka

breakfast

[ brekfәst ]

snídaně

lunch

[ lanč ]

jednoduchý oběd

dinner

[ dinә ]

hlavní denní jídlo, večeře

snack

[ snæk ]

svačina

supper

[ sapә ]

lehká večeře

What´s the time?

 

Kolik je hodin?

half

[ ha:f ]

půl, polovina

quarter

[ kwo:tә ]

čtvrtina

suddenly

[ sadәnly ]

najednou

mission

[ mišn ]

mise, poslání

circle

[ sә:kl ]

kruh

hunter

[ hantә ]

lovec

secret

[ si:krәt]

tajný, tajemství

penfriend

[ penfrend ]

kamarád z dopisů

 

Unit 7 – Step 1 - 2

at home

 

doma

downstairs

[ daunsteәz ]

dole, v přízemí

upstairs

[ apsteәz ]

nahoře, v 1. patře

living room

[ livi ru:m ]

obývací pokoj

bedroom

 

ložnice

kitchen

[ kičin ]

kuchyň

dining room

[ daini ru:m ]

jídelna

hall

[ ho:l ]

předsíň, hala

toilet

[ toilit ]

záchod

bathroom

[ ba:qrum]

koupelna

shower

[ šauә ]

sprcha

garden

[ ga:dn ]

zahrada

locked

[ lokt ]

zamčený

gym

[ džim ]

tělocvična

tennis court

[ ko:t ]

tenisový kurt

odd

 

podivný

mushrooms

[ mašrumz ]

houby

sleep

[ sli:p ]

spát

Sit down.

 

Posaď se.

I´m thirsty.

[ qә:sty ]

Mám žízeň.

fancy

[ fænsy ]

představit si

lasagne

[ lә´zænjә ]

italské široké nudle

trolley

[ troly ]

vozík v samoobsluze

box

 

krabice

packet

[ pækit ]

balíček, balení

can

[ kæn ]

plechovka

jar

[ dža: ]

zavařovací sklenice

bar

[ ba: ]

tyč, tyčinka

kilo

[ kilәu ]

kilo

pound

[ paund ]

libra (0,45 kg)

100 grams

[ græmz ]

100 gramů

litre

[ li:tә ]

litr

pint

[ paint ]

pinta (O,56 l)

 

Unit 7 – Step 2 - 3

Can I help you?

 

Mohu vám pomoct?

I´d like

[ aid laik ]

rád(a) bych

How much is it altogether?

[ ´oltә´geδә ]

Kolik je to dohromady?

Here you are.

 

Tady to máš/máte.

disgusting

[ dis´gasti ]

nechutný, odpudivý

recipe

[ resipi ]

recept (kuchařský)

ice cream

[ ais kri:m]

zmrzlina

omelette

[ omlәt ]

omeleta

sardines

[ sa:di:nz ]

sardinky

vote

[ vәut ]

hlasovat

mirror

[ mirә ]

zrcadlo

shelf (mn.č. shelves)

[ šelf, šelvz ]

polička

chest of drawers

[ čest әf dro:әz ]

skříňka se šuplíky

desk

 

pracovní stůl, lavice

chair

[ čeә ]

židle

wardrobe

[ wo:drәub ]

skříň

cupboard

[ kabәd ]

skříňka

table

[ teibl ]

stůl

lamp

[ læmp ]

lampa

clock

[ klok ]

hodiny

rug

[ rag ]

kobereček

in

 

v, uvnitř

above

[ ә´bav ]

nad

in the corner

[ ko:nә ]

v rohu

next to

[ nekst tu ]

vedle

under

[ andә ]

pod

opposite

[ opәzit ]

naproti

in front of the house

[ in frant әf ]

před domem

behind

[ bi´haind ]

za

on the right

[ rait ]

napravo

on the left

 

nalevo

window

 

okno

door

[ do: ]

dveře

 

Unit 7 – Step 3

label

[ leibl ]

označit, nálepka

at least

[ li:st ]

nejméně

path

[ pa:q ]

stezka, cestička

touch

[ tač ]

dotknout se

piece

[ pi:s ]

kus

progress

[ prәugres ]

pokrok

queen

[ kwi:n ]

královna

Be careful!

[ keәfl ]

Buď opatrný!

detached house

[ di´tæčt ]

samostatný rodinný dům

semi-detached house

 

jedna část dvojdomku

terraced house

[ terәst ]

řadový domek

flat

[ flæt ]

byt

caravan

[ kærәvәn ]

karavan

move

[ mu:v ]

stěhovat se,pohybovat se

at the weekend

 

o víkendu

modern

[ mo:dәn ]

moderní

best friend

 

nejlepší přítel

garage

[ gә´ra:ž, gæridž ]

garáž

culture

[ kalčә ]

kultura

Prime Minister

[ praim ministә ]

ministerský předseda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 8 – Step 1 - 2

fun

[ fan ]

legrace, zábava

ability

[ æbility ]

schopnost

I can´t

[ ka:nt ]

nemohu, neumím

stand on my head

[ stænd ]

stát na hlavě

draw

[ dro: ]

kreslit

dance

[ da:ns ]

tanec, tančit

ski

[ ski: ]

lyže, lyžovat

dive

[ daiv ]

potápět se

probably

[ probәbly ]

pravděpodobně

fly

[ flai ]

létat, moucha

competition

[ ´kompә´tišn ]

soutěž

competitor

[ kәm´petitә ]

soutěžící

coast

[ kәust]

pobřeží

frog

 

žába

wing

 

křídlo

crazy

[ kreizy ]

bláznivý

information

[ ´infә´meišn ]

informace

international

[ ´intә´næšәnl ]

mezinárodní

mosquito

[ mos´ki:tәu ]

moskyt, komár

church

[ čә:č]

kostel

cathedral

[ kә´qi:drәl ]

katedrála

museum

[ mju´zi:әm]

muzeum

gallery

[ gælәry ]

galerie

library

[ laibrәry ]

knihovna

sport centre

[ sentә ]

sportovní středisko

station

[ steišn ]

nádraží, stanice

aquarium

[ әk´veiriәm ]

akvárium

castle

[ ka:sl ]

hrad

chateau

[ šætәu ]

zámek

stadium

[ steidiәm ]

stadion

restaurant

[ ´restә´roῃ ]

restaurace

café

[ kæfei ]

kavárna

sweetshop

[ swi:tšop ]

cukrárna

 

Unit 8 – Step 2 – 3

wake up

[ weik ap ]

probudit se

I can see

 

vidím

I can hear

 

slyším

visit

[ vizit ]

navštívit, návštěva

go for a walk

 

jít na procházku

top

 

vrchol, vrcholný

I must

[ mast ]

musím

I mustn´t

[ masn´t ]

nesmím

mess

 

nepořádek, zmatek

after

[ a:ftә ]

po

tonight

[ tә´nait ]

dnes večer

rude

[ ru:d ]

drzý, hrubý

argue

[ a:gju: ]

hádat se

Pardon?

[ pa:dn ]

Prosím? Nerozuměl jsem.

silly

 

hloupý

interrupt

[ ´intә´rapt ]

přerušit

enough

[ i´naf ]

dost

polite

[ pә´lait ]

zdvořilý

send

 

poslat

screen

[ skri:n ]

obrazovka, monitor

devil

[ devl ]

ďábel

bridge

[ bridž ]

most

follow

[ folәu ]

následovat

impossible

[ im´posibl ]

nemožný

give

[ giv ]

dát

go back

[ gәu bæk ]

jít (jet) zpět, vrátit se

voice

[ vois ]

hlas

feel

[ fi:l ]

cítit (se)

flash

[ flæš ]

záblesk

silver

[ silvә ]

stříbro, stříbrný

gold

[ gәuld ]

zlato, zlatý

alone

ә´lәun]

sám, samotný

famous

[ feimәs ]

slavný

 

Unit 8 – Step 3

scientist

[ saiәntist ]

vědec

married

[ mærid ]

ženatý, vdaná

disease

[ di´zi:z ]

nemoc

nurse

[ nә:s ]

zdravotní sestra

special

[ spešl ]

zvláštní, speciální

teach

[ ti:č ]

učit, vyučovat

wheel

[ wi:l ]

kolo

portable computer

[ po:tәbl kәm´pju:tә ]

notebook

especially

[ is´pešәly ]

obzvlášť

secretary

[ sekrәtәry ]

sekretářka

author

[ o:qә ]

autor

mystery

[ mystәry ]

záhada

communicate

[ kә´mju:nikeit ]

komunikovat

Big Bang

[ bæῃ ]

Velký třesk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 9 – Step 1 – 2 - 3

 

time zones

 

časová pásma

divide

[ di´vaid ]

rozdělit

match

[ mæč ]

zápas, zápalka, přiřadit

score

[ sko: ]

skóre

three all

 

3 : 3

World Cup Final

[ fainl ]

finále Světového poháru

fan

[ fæn ]

fanoušek

ring

[ riŋ ]

zvonit

scarf (mn.č. scarves)

[ ska:f ]

šála, šátek

support

[ sə´po:t ]

fandit, podporovat

Hang on!

[ hæŋ ]

Počkej! Vydrž!

argue

[ a:gju: ]

hádat se

chemistry

[ kemistry ]

chemie

a piece of melon

[ pi:s ]

kousek melounu

chase

[ čeiz ]

honit, pronásledovat

shout

[ šaut ]

křičet

wave

[ weiv ]

mávat

famous

[ feiməs ]

slavný

buy

[ bai ]

koupit (si)

carry

[ kæry ]

nést, nosit (v ruce)

smile

[ smail ]

usmívat se

spend money

 

utratit peníze

take a photo

 

fotit

wear

[ weə ]

nosit, mít na sobě

jacket

[ džækit ]

sako, bunda

coat

[ kəut ]

kabát

raincoat

[ reinkəut ]

pláštěnka, neprom. kabát

sweater

[ swetə ]

svetr

top

 

dívčí halenka

skirt

[ skə:t ]

sukně

dress

 

šaty

! football shirt

[ šə:t ]

fotbalový dres

jeans

[ dži:nz ]

džíny

trousers

[ trauzəz ]

kalhoty

shorts

[ šo:ts ]

kraťasy

socks

 

ponožky

shoes

[ šu:z ]

boty

trainers

[ treinəz ]

sport. boty

sandals

[ sændəlz ]

sandály

boots

[ bu:ts ]

vysoké boty

glasses

[ gla:siz ]

brýle

sunglasses

[ sangla:siz ]

sluneční brýle

gloves

[ glavz ]

rukavice

belt

 

pásek

hat

[ hæt ]

klobouk, čepice

underwear

[ andəweə ]

spodní prádlo

shirt

[ šə:t ]

košile

sweatshirt

[ swetšə:t ]

mikina

real

[ riəl ]

opravdový, skutečný

cave

[ keiv ]

jeskyně

destroy

[ di´stroi ]

zničit

give

[ giv ]

dát

ordinary

[ o:dinəry ]

obyčejný

pull

 

táhnout

push

[ puš ]

tlačit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 10 – Step 1 - 2

 

next month

 

příští měsíc

tomorrow

[ tə´morəu ]

zítra

tonight

[ tə´nait ]

dnes večer

present

[ preznt ]

přítomnost

past

[ pa:st ]

minulost

future

[ fju:čə ]

budoucnost

invitation

[ invi´teišn ]

pozvání

reply

[ ri´plai ]

odpověď

dentist

 

zubař

busy

[ bizy ]

zaneprázdněný

Shall we play football?

[ šel]

Zahrajeme si fotbal?

Why don´t we meet…?

 

Sejdeme se …

Let´s play scrabble.

 

Zahrajme si scrabble.

Are you free?

 

Máš čas?

stay at home

[ stei ]

zůstat doma

outside

[ autsaid ]

venku

I´m bored.

[ bo:d ]

Nudím se.

I´m hot.

 

Je mi horko.

I´m thirsty.

[ θə:sty ]

Mám žízeň.

intention

[ in´tenšn ]

úmysl, záměr

dinosaur

[ dainəso: ]

dinosaurus

whale

[ weil ]

velryba

fossil

[ fosl ]

zkamenělina, fosilie

entrance hall

[ entrəns ho:l ]

vstupní hala

brochure

[ brəušə ]

brožura, knížka

catch a train

[ kæč ]

chytit vlak, jet vlakem

leave

[ li:v ]

odejít, opustit

better

[ betə ]

lepší

fizzy

 

šumivý, s bublinkami

plastic

[ plæstik ]

z umělé hmoty, plastový

price

[ prais ]

cena (za zboží)

poster

[ pəustə ]

plakát

I´m going to ...

 

chystám se,mám v úmyslu

Unit 10 – Step 3

half term

[ ha:f tə:m ]

pololetí

Spanish

[ spæniš ]

Španěl,španělština,španělský

balcony

[ bælkəny ]

balkón

concert

[ konsət ]

koncert

market

[ ma:kit ]

trh, tržnice

weather

[ weδə ]

počasí

What´s the weather like?

 

Jaké je počasí?

It´s warm/hot/cold.

[ wo:m ]

Je teplo/horko/zima.

It´s cloudy.

[ klaudy ]

Je zataženo, oblačno.

It´s windy.

 

Je větrno.

It´s sunny.

[ sany ]

Je slunečno.

It´s foggy.

 

Je mlha.

It´s frosty.

 

Mrzne.

It´s raining/snowing.

 

Prší/sněží.

meeting

[ mi:tiŋ ]

setkání

What´s happening?

[ hæpəniŋ ]

Co se děje?

gate

[ geit ]

brána, vrata

ring

[ riŋ ]

kruh, prsten

nervous

[ nə:vəs ]

nervózní

Good luck!

[ gud lak ]

Hodně štěstí!

meaning

[ mi:niŋ ]

význam

alone

[ ə´ləun ]

sám, sama

exchange visit

[ iksčeindž ]

výměnný pobyt

choir

[ kwaiə ]

sbor (pěvecký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 11 – Step 1-2

actor

[ æktə ]

herec

actress

[ æktrəs ]

herečka

scientist

[ saiəntist ]

vědec

painter

[ peintə ]

malíř

explorer

[ iks´plo:rə ]

výzkumník, cestovatel

save

[ seiv ]

zachránit, ušetřit

space

[ speis ]

vesmír, prostor

spaceship

[ speisšip ]

vesmírná loď

He was born...

[ bo:n ]

Narodil se...

habit

[ hæbit ]

zvyk

through

[ θru: ]

skrz

wild

[ waild ]

divoký

ambition

[ əm´bišn ]

ambice, ctižádost

arrive

[ ə´raiv ]

přijít, přijet

distance

[ distəns ]

vzdálenost

binoculars

[ bi´nokjuləz ]

dalekohled

accept

[ ək´sept ]

přijmout

chimpanzee

[ čimpənzi: ]

šimpanz

zoo

[ zu: ]

zoo

zoologist

[ zu:´olodžist]

zoolog

jungle

[ džaηgl ]

džungle

then

[ ðen ]

potom, pak

childhood

[ čaildhud ]

dětství

cartoon

[ ka:´tu:n ]

kreslený film

shout

[ šaut ]

křičet

aeroplane

[ eərəplein ]

letadlo

pilot

[ pailət ]

pilot

imagine

[ i´mædžin ]

představit si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 11 – Step 3

 

at the foot of the hill

 

na úpatí kopce

 

turn round

[ tə:n raund ]

otočit (se)

 

cloak

[ kləuk ]

plášť

 

sword

[ so:d ]

meč

 

wizard

[ wizəd ]

čaroděj, kouzelník

 

explosion

[ iks´pləužən ]

exploze, výbuch

 

side

[ said ]

strana, bok

 

fill

 

naplnit, vyplnit, doplnit

 

disappear

[ ´dizə´piə ]

zmizet

 

inside

[ insaid ]

uvnitř, dovnitř

 

North Pole

[ no:θ pəul ]

Severní pól

 

by plane

[ bai plein ]

letadlem

 

base camp

[ beiz kæmp ]

základní tábor

 

final destination

[ fainəl desti´neišn ]

konečný cíl

 

extremely cold

[ iks´tri:mly ]

mimořádně chladný

 

well prepared

[ pri´peəd ]

dobře připravený

 

decide

[ di´said ]

rozhodnout (se)

 

journey

[ džə:ny ]

cesta, výprava

 

thin

[ θin ]

tenký, řídký

 

Antarctica, Antarctic

[ ən´ta:rktika ]

Antarktida

 

Greenland

[ gri:nlænd ]

Grónsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 12

 

hero (mn.č. heroes)

[ hiərəu ]

hrdina

 

autograph

[ o:təgra:f ]

autogram

 

smile

[ smail ]

usmívat se, smát se

 

yesterday

[ jestədei ]

včera

 

last year

[ la:st ]

minulý rok

 

I don´t care.

[ keə ]

Je mi to jedno.

 

native American

[ neitiv ]

původní Američan

 

survive

[ sə´vaiv ]

přežít

 

ill

 

nemocný, zlý

 

ticket

[ tikət ]

vstupenka, jízdenka

 

cost

 

stát (o ceně)

 

pack

[ pæk ]

sbalit věci

 

best price

[ prais ]

nejvýhodnější cena

 

flight

[ flait ]

let

 

Book now!

 

Hned si to zamluv!

 

They were asleep.

[ ə´sli:p ]

Spali.

 

rich

[ rič ]

bohatý

 

poor

[ puə ]

chudý

 

crown

[ kraun ]

koruna

 

destruction

[ dis´trakšn ]

zničení

 

gift

 

dar, talent

 

necklace

[ nekləs ]

náhrdelník

 

poem

[ poəm ]

báseň

 

declare

[ di´kleə ]

vyhlásit, prohlásit

 

independence

[ ´ində´pendəns ]

nezávislost

 

male

[ meil ]

muž, mužský, samec

 

female

[ fi:meil ]

žena, ženský, samice

 

flag

[ flæg ]

vlajka, prapor

 

royal

[ roiəl ]

královský

 

separated

[ sepə´reitid ]

oddělený

 

first prize

[ praiz ]

1. cena

 

award

[ ə´wo:d ]

ocenění

 

join

[ džoin ]

připojit (se)