Home 4.B 4.B zápisy z vlastivědy

4.B zápisy z vlastivědy

Český stát za vlády Lucemburků

 

Jan Lucemburský

- vzal si Elišku Přemyslovnu (sestru zavražděného Václava III)

- syn římskoněmeckého krále

- v Čechách moc nepobýval, neuměl česky

- podařilo se mu získat nová území

- v Čechách nepokoje, království upadalo

- Jan Lucemburský zemřel v bitvě u Kresčaku ve Francii v roce 1346

 

Karel IV.

- nastoupil po svém otci Janu Lucemburském

- jmenoval se Václav, jméno Karel přijal od svého kmotra – francouzského krále

- od 7 let vyrůstal ve Francii, kde získal velmi dobré vzdělání (znal několik cizích jazyků)

- odjel do Čech, aby tam obnovil pořádek

- dal opravit Pražský hrad

- v roce 1346 se stal římskoněmeckým králem

- po smrti otce v roce 1347 korunován českým králem

 

Rozkvět země za vlády Karla IV.

- výborný diplomat, dokázal v Čechách udržet mír

- za jeho vlády – Praha největším městem ve střední Evropě

- založil Nové Město pražské

- nechal postavit kamenný most, později nazvaný Karlův most

- začal budovat Chrám svatého Víta

- vybudoval hrad Karlštejn – úkryt pro korunovační klenoty

- v roce 1348 založil první univerzitu ve střední Evropě - dnešní Karlovu univerzitu, k ní vybudoval kolej Karolinum (ubytovnu pro studenty)

- byl nejvýznamnějším panovníkem v historii českého státu

- panoval do roku 1378, kdy zemřel, při pohřbu nazván Otcem vlasti

 

Václav IV.

- nastoupil na trůn po smrti svého otce

. byl vzdělaný, ale politika ho nezajímala,, raději jezdil na lov

- vystupovala proti němu šlechta i bratr Zikmund

- v celé Evropě nastaly zlé časy, řádila nemoc mor

- sílí odpor proti zkažené církvi - spory o moc, vládli tři papežové, církev bohatne, prodává odpustky (poplatek za odpuštění hříchů)

- nastala doba Mistra Jana Husa,(kritizoval církev) , husitských válek, těch se Václav IV. nedožil, zemřel před jejich vypuknutím

 

Zikmund Lucemburský

- po otci Karlu IV. dobrý diplomat- dokázal vyřešit spory v církvi – prosadil volbu jednoho papeže

- v době jeho vlády probíhaly na našem území husitské války

- husité ho neuznávali, protože nechal upálit Mistra Jana Husa

- v roce 1437 Zikmund zemřel, neměl mužského potomka - Lucemburkové vymřeli po meči

 

 

 

Život ve středověku

Šlechta

- měla nejvyšší postavení hned po panovníkovi

- dělila se na bohatší stav -pánv, a chudší šlechtu zemany - páni žili na hradech , vlastnili panství s několika vesnicemi a poddanými

- zemané vlastnili jednu vesnici, žili v tvrzích, chudli, sloužili ve vojsku, u královského dvora

nebo u bohatých pánů

 

Církev

- k církvi patřili vysocí představitelé církve (arcibiskupové, biskupové) a řadoví příslušníci (kněží, mniši)

- církev vlastnila kláštery, kostely a vesnice s poddanými, bohatla i z peněz za církevní obřady (pohřby, křesty)

 

Život ve středověké vesnici

- žila zde většina lidí

- hlavní skupinou byli poddaní – museli odvádět králi, šlechtě a církvi poddanské dávky ( v penězích, i část své úrody – desátky)

- nejhůře na tom byli bezzemci, nevlastnili žádné pozemky, pracovali na cizí půdě

- bohatí sedláci – měli lepší podmínky k životu, tvořili jen malou skupinu obyvatelstva

 

Život ve středověkých městech

- rozdělení obyvatel – nejbohatší byli obchodníci

- početnější a chudší skupinou byli řemeslníci (kováři, truhláři)

- chudina (lidé bez majetku) – tvořili ji tovaryši, učedníci, dělníci a žebráci

 

Gotický sloh

- gotika se k nám dostala z Francie

- znaky – vysoké stavby, opěrný systém zdobený věžičkami, okna zakončena lomeným obloukem, vyplněna obrazy z barevných sklíček

- budování hradů, chrámů, kostelů