Home Provozní řád

Vnitřní řád ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 

Základní škola, Opočno, okres Rychnov nad Kněžnou

 

Vnitřní   řád  ŠKOLNÍ  JÍDELNY  ZŠ Opočno

 

Školní  jídelna se řídí: vyhláškou  č.107/2005 sb.o školním stravování /ve znění pozd. předpisů/

Zákon č. 561/2004 – Školský  zákon /ve znění pozdějších předpisů/

Vyhláška č.137/2005 – Hygienické  předpisy /ve znění pozdějších předpisů/

Právní  předpis č. 852/2004 – Nařízení  Evropského  parlamentu  a  rady /ES/

Zákon č.258/2000 – zákon  o  ochraně  zdraví

Zákon č.250/2000 sbírky - zákon o rozpočtových pravidlech

Vyhláška č. 84/2005 - vyhláška  o  nákladech závodního  stravování

 

ŠJ  ZŠ  v  Opočně  poskytuje  stravování:

- žákům základní  školy  v  Opočně

- zaměstnancům  ZŠ  v  Opočně

- důchodcům – bývalým  zaměstnancům organizace

- cizím  strávníkům

 

Ve Školní jídelně jsou připravovány jen obědy

-  žákům Základní školy v Opočně

-  zaměstnancům  Základní školy v Opočně

-  důchodcům, bývalým zaměstnancům  organizace

-  cizím strávníkům

 

ORGANIZACE  PROVOZU - ve vztahu  ke  strávníkům

Ve  ŠJ  ZŠ v  Opočně  jsou  připravovány  obědy  jen  ve  dny  školního  vyučování.  V  době  prázdnin  a  svátků  je  ŠJ  uzavřena.

Podmínky,  za  kterých  lze  vydat  oběd  za  dotovanou  cenu = cenu  potravin

Žákům v  době,  kdy  jsou  dny  školního  vyučování  a  jsou  přítomni, nebo  v  první  den nepřítomnosti  žáka  ve  škole.  Od  2. dne  nepřítomnosti  si  žák  musí  oběd  odhlásit,  nebo  mu bude  započítán.V  případě,  že  žák  v  době  od  2.dne  nepřítomnosti  ve  škole  bude  chtít  nadále  odebírat obědy, musí to  nahlásit  vedoucí  ŠJ  a bude  mu  dopočítána   provozní a  mzdová  režie.

Finanční  norma  v  tomto  případě činí:

Žáci 7. až 10 let:   28.- Kč + 17.- Kč + 14.- Kč = 59.- Kč

Žáci  11 až 14 let:  30.- Kč + 17- Kč + 14.- Kč = 61- Kč

Žáci 15 let a více : 32.- Kč + 17.- Kč + 14- Kč = 63.-Kč

Zaměstnancům v  době  výkonu  zaměstnání  v  případě,  že  odpracovali  nejméně  3 hodiny  v  místě  výkonu  práce  sjednané  v  pracovní  smlouvě.

V  době  nemoci  nelze  poskytovat  režijní  oběd  ani  v  první  den,  musí  být  stravné  včas odhlášeno  nebo  dopočítána  provozní  režie 14.- Kč a  mzdová  režie  17.- Kč, zisková  přirážka  1.- Kč.

Důchodcům – bývalým  zaměstnancům  organizace : dohoda  v  kolektivní  smlouvě  mezi ZŠ  a ČMOS  Opočno.

Zaměstnanci a  důchodci ZŠ  si  hradí   potravinovou normu  30.- Kč. /Pracující zaměstnanci dostávají příspěvek na oběd z FKSP/.

Přihlašování  stravy:

Všichni  strávníci -  žáci,  zaměstnanci,  důchodci  ZŠ  nebo  cizí  strávníci  se  mohou  na stravování  přihlásit  minimálně  den  předem  do  13,30 hod.

Žáci, kteří  mají  zájem  o  stravování  ve  ŠJ, se  před koncem  školního roku  /již  v  měsíci  červnu / přihlásí  na další školní rok u  třídního  učitele na  souhrnnou  přihlášku, vypíší  dny,  ve  které  se  chtějí  stravovat  a  datum,  od  kdy  se  chtějí  přihlásit. Přihlášení  je  závazné, v případě dodatečného  přihlášení,  odhlášení,  nebo  nějaké  úpravy  si  musí každý  strávník  změnu  nahlásit  u  vedoucí  ŠJ.

-       žáci,  kteří  mají    vyplněnou  přihlášku  na  stravování  z  minulého  období  již  novou vyplňovat  nemusí,  platí  po  celou   dobu  školní  docházky, vyplňují  jen  žáci  prvních  tříd  nebo  noví  strávníci.

-       Zaměstnanci  organizace  se  musí  vždy  přihlásit  samostatně – přihlášku  na  stravování nevyplňují /týká  se  jen  žáků/.

-       Cizí  strávníci  i  DU  ZŠ  se  přihlašují  samostatně,  přihlášku  ke  stravování  nevyplňují.

-       Pracovnice  ŠJ  se  zavazují,  že  v  případě  práce  v  jídelně  odeberou  oběd.

 

Způsob  úhrady  stravného pro  přihlášené  strávníky:

STRAVNÉ  SE  VYBÍRÁ  ZÁLOHOVĚ - odhlášené  obědy  se  zpětně  odečítají  při  další  platbě. /Vždy přeplatek ke dni platby/.

HOTOVĚ – Na  měsíc  září  se  stravné  vybírá  od  20. 08. 201...  do 15. 09. 201..., další  měsíce  vždy  jen  zálohově  od  20. dne  do  konce  měsíce. Lze vložit i vyšší částku, stravné se z ní odečítá.

Nebude-li stravné do prvního dne v měsíci  zaplaceno, oběd  nemusí být po předchozím upozornění vydán.


SPOROŽÍREM nebo z jiných účtů – strávníci,  kteří  chtějí  platit  přes  sporožirový  účet, /nebo jiný účet/,  musí  po  dohodě  s ved. ŠJ  donést  souhlas  s  inkasem,  které  jim  na  požádání  vydá  spořitelna nebo banka,  kde  mají založený  účet.  Na  základě  tohoto  dokladu  jim  ved.  ŠJ  zadává  platby  podle sjednaných podmínek  se  spořitelnou, vždy zálohově, podle  hromadných  přihlášek  z  června / 20. srpna  bude  sražena  záloha  na  září, pak  vždy  20. dne  záloha  na  následující  měsíc/.  Poplatek  2.50  Kč / u ostatních účtů 4,50 Kč/ za  provedení  transakce si  hradí  rodiče  strávníků. V  případě,  že  na  spor.  účtu  v  den transakce není  dostatečná  částka  Kč,  spořitelna  vrátí  zpět  do  ŠJ  jako  neuskutečněnou  platbu  a strávník  je na  základě  upozornění  ved.  ŠJ  povinen  zaplatit  hned  po  oznámení  stravné  v  hotovosti  a  uhradit i  poplatek 2,50  Kč  za  transakci. Příkaz  k  úhradě  inkasem  platí  po  dobu,  než  se  strávník odhlásí nebo  si  změní  způsob  platby,  nemusí  na  každý  školní  rok  nosit  nové  potvrzení.

 

JEDNOTLIVÉ  PLATBY od strávníků na účet ZŠ nejsou umožněny.

 

V  případě  neuhrazení  v  termínu  nemusí být oběd  strávníkovi po předchozím upozornění vydán až  do  doby  zaplacení  obědů.

 

ODHLAŠOVÁNÍ  obědů:

Vždy  minimálně  den  předem  do  13,30  hod.  a to  těmito  způsoby:

-              u  vedoucí  ŠJ  /v  případě  její  nepřítomnosti  v  kuchyni/

-              telefonicky   TEL.ČÍSLO:  494 667 210

-              u terminálu ve vchodu do Základní školy

-              E-objednávání /po  internetu/

 

V případě náhlé nemoci lze po dohodě s vedoucí ŠJ odhlásit oběd do 8.00 hod. ráno /mimo zaměstnanců ZŠ/

V  době  prázdnin  nebo  jiného  volna,  kdy  není  provoz  ZŠ  jsou  všichni  strávníci  odhlášeni.

 

V  případě  hromadného  výletu  nebo  jiné  akce  třídy  nebo  kolektivu  žáků  se  musí  každý  strávník  sám  odhlásit,  nebo  se  mohou  strávníci  odhlásit  hromadně,  jinak  jim  oběd  zůstane  neodhlášený a bude  jim  započítán  k  úhradě.

 

Výdejní doba obědů:

Výdej  oběda  v  jídelně:

Výdej  obědů  strávníkům – podle  přihlášených  dnů v době od 10.45 hod. až 13.25 hod.

 

Pro cizí strávníky: od  10.45  hod.  do  11.15  hod.

Pro žáky a zaměstnance : od  11.25  hod.   do 13. 25 hod.

-       po  dohodě  s vedením  školy  lze  v  případě  mimořádné  události  upravit  na  potřebnou  dobu výdej  podle  situace.

 

Výdej  do  jídlonosičů:

Žákům  v  první  den  nepřítomnosti od  11.25  hod. do  13.25 hod.

Zaměstnancům  ZŠ od  11.25 hod. do  13.25  hod. /je povoleno po  dohodě se vedením  ZŠ   odebírat/

Cizím  strávníkům  a  důchodcům  ZŠ od  10.45 hod.  do  11.15 hod./v případě  dohody  i  po stanovené  době,  nejpozději  do  13.15 hod./

 

Výdej  do  jídlonosičů  je  prováděn výhradně  od  vchodu  do  kuchyně  a  to  pro  všechny typy strávníků.  Výdej  okénkem  do  jídelny  není  možný.

Cizí  strávníci, kteří  se  chtějí  stravovat  přímo  v  prostoru  školní  jídelny, mají  vyhrazenou  dobu  od  11.00 hod  do  11,25 hod. /Pak  je  již  jídelna  určená  jen  pro  školní  stravování/.

Jídlonosič  musí  být  funkční,  čistý,  dobře  uzavíratelný – označený  jménem  strávníka. V případě,  že  si  strávník  jídlonosič  po  naplnění  ihned  nevyzvedne  a  nechá  si  ho  ještě  po  nějakou  dobu v  prostorách  chodby  školní  kuchyně,  zaměstnanci  kuchyně  již  za  jeho  obsah  NEODPOVÍDAJÍ.

Strávníci  si  překontrolují  obsah  hned  po  převzetí.

 

Finanční normy pro strávníky a platba - v době výuky a první den nemoci

Žáci:

7 – 10 let             finanční  norma  i  poplatek  28.-  Kč

11 let  až  14  let   finanční  norma  i  poplatek  30.-  Kč

15 let až 18 let      finanční  norma  i  poplatek  32.-  Kč

 

Zaměstnanci  ZŠ finanční  norma  30.-  Kč ,  poplatek  13.-  Kč /13.- Kč příspěvek  FKSP/

Důchodci ZŠ finanční  norma  30.-  Kč,   poplatek  30.-  Kč

Cizí  strávníci

finanční  norma                  32.-  Kč

provozní  režie                   14.-  Kč

mzdová  režie                    25.-  Kč

zisková  přirážka                   1.-  Kč

…................................................

celkem                            72.-  Kč

 

Jídelní  lístek

ŠJ  Opočno vaří   oběd č 1, v případě  vhodnosti a možnosti  nabízí  na  výběr ze dvou druhů příloh.

Ve dnech ÚT a ČT i oběd č.2. Přihlášený strávník bude mít vždy oběd č.1 a jen v případě změny na terminálu, u ved. ŠJ nebo přes internet si může změnit na oběd č. 2.

Jídelní  lístek  je  zveřejněn 2 týdny  předem,  je  sestavován  podle  zásad  zdravé  výživy,  pravidly  k  dodržení  spotřebního  koše  vybraných  potravin,  vhodnosti  použitých  potravin,  které  jsou  pro  školní  stravování  povolené  a  dbá  se  na  pestrost  skladby  jídel.

Jídelní  lístek  je  vyvěšen

- v   jídelně

- v  chodbě  do  kuchyně  ŠJ,  kde  je  výdej  obědů  do  jídlonosičů

- na  internetových   stránkách  ZŠ  Opočno (www.zsopocno.cz)

- sekce ŠKOLNÍ JÍDELNA

- E-objednávání

Ve  ŠJ  ZŠ v Opočně  jsou  zavedeny  pro  strávníky  snímací čipy a  každý  strávník  ZŠ  je POVINEN  se  s  ním   při  výdeji  oběda v jídelně prokázat.

Čip je strávníkovi zapůjčen za zálohu 115.- Kč. V případě ukončení stravování lze neporušený čip vrátit a strávníkovi bude zpět vrácena záloha 115. Kč.

V případě zapomenutí čipu si strávník u vedoucí ŠJ vyzvedne náhradní stravenku a s ní se prokáže u výdejního okénka. Strávník je POVINEN se při výdeji prokázat čipem a není možné, aby ho zapomínal několikrát týdně. V takovém případě mu vedoucí ŠJ není povinna vydat náhradní stravenku a oběd mu nemusí být vydán a propadá.

Případnou ztrátu čipu strávník při výdeji náhradní stravenky ohlásí ved.ŠJ a domluví se s ní na výdeji náhradní stravenky po dobu nejdéle 5ti dnů, v případě, že čip nenalezne, musí si zakoupit čip nový.

 

Provoz  v  jídelně:

Bezpečnost  žáků před jídelnou i v jídelně zajišťuje  dohled z  řad  pedagogů /rozpis  je  vyvěšen  na  nástěnce  v  jídelně/.

-       do  jídelny  vchází  žáci  přezutí  a  bez  bund,  které  si  odloží  v  šatně  k  tomu  určené.

-       žáci  1. až 4. tříd  přivádí  do  jídelny  pedagog,  strávníci  si  u  vstupu  vezmou tác  a  příbor  a  postupně  si  odeberou  po  identifikaci  čipem  oběd.  Nápoj  si  natáčejí  sami.

-       Použité  talíře na  tácu odnášejí  strávníci  do  okénka  k  tomu  určenému,  kuchařky  použité nádobí  odebírají  a nedojedenou  stravu  likvidují.

-       Mezi  výdejem  kuchařky  zkontrolují  čistotu  stolů  a  stoly  omyjí. Po  výdeji  opět  umyjí  stoly. Úklid v jídelně již kuchařky nezajišťují.

-       je  zakázáno  vynášet  jídlo  z  jídelny

-       před  vstupem  do  jídelny  je  WC  pro  strávníky  a  umyvadla  na  umytí  rukou. Strávníci  mají  možnost  toto použít.

-       v případě, že strávníkovi spadne talíř s jídlem nebo obsah oběda na podlahu, musí dozor v jídelně zajistit bezpečnost žáků a odklizení.

Dietní stravování ŠJ neposkytuje - viz. dodatek k vnitřnímu řádu.

 

Tento  provozní  řád  je  vyvěšen  na  dveřích  do  ŠJ,  na  dveřích  za  vchodem  do  školní  kuchyně  a  je  též  založen  u  ved. ŠJ.

Dotazy  ohledně  stravování  nebo  připomínky  lze  řešit  v  kanceláři  ved.ŠJ  nebo  telefonicky  na  tel. čísle   494 667 210.

 

Tento  provozní  řád  nabývá  účinnosti  dne  1. 9. 2020

 

 

……………………………                                         ……………………………

Jitka Holečková                                                Mgr. Eva Alexanderová

vedoucí ŠJ                                                             ředitelka školy

Aktualizováno (Pondělí, 12 Říjen 2020 05:55)