Soutěže probíhaly v tomto roce online.

Dějepisná olympiáda

Téma: Labyrintem barokního světa (50. ročník)

Soutěž probíhala formou testu, ve kterém žáci plnili pestré úkoly z různých oblastí života barokního člověka – umění, církevní život, život ve městě a na vesnici, stavební památky, osobnosti barokní doby. Velmi zajímavé byly úkoly založené na práci s textem, ve kterých žáci museli prokázat nejen znalosti, ale také čtenářské dovednosti.

V okresním i krajském kole nás reprezentovali:
Josef Souček IX. A
Nicol Kujalová IX.B

Olympiáda v českém jazyce ( 47. ročník)

Olympiáda probíhala formou testu, který byl přizpůsoben distanční formě soutěže. První část byla zaměřena na zvládnutí a využití pravopisných pravidel. V druhé části zaměřené na sloh žáci prokázali slohové a komunikační dovednosti, schopnost vnímat smysl a význam jazykových sdělení. Bylo hodnoceno dodržení zadaného tématu, originalita zpracování a vhodná volba jazykových prostředků. Celkově olympiáda prověřila cit pro jazyk a zvládnutí mateřského jazyka.

V okresním i krajském kole nás reprezentovali:
Lucie Dekovová IX. A
Josef Souček IX. A