Realizace: 1. 8. 2022 – 31. 7. 2023

Dotace: 20 000,-Kč (70%)     min. vlastní podíl 8572,-

Cílové skupiny: 130 žáků, 6 pedagogických pracovníků

Vedoucí projektu: Mgr. Hana Čechovičová

Dotace určena na realizaci projektových dnů ve škole a školní družině zaměřených na etickou výchovu, výukový a spotřební materiál.

Cíle projektu:

  • posílení kvality vzdělávání zejména změnou sociálního klimatu ve škole
  • osvojování, rozvíjení, upevňování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi
  • posilování tolerance, pomoci druhým lidem, vzájemné úcty, bezpečného chování v různých životních situacích

Vyhodnocení projektu Etická výchova na ZŠ

V průběhu školního roku se uskutečnilo 10 velkých projektových dnů v rámci školní družiny (Slušné chování, Pravidla ve třídě, Komunikace, Vztahy, Moje osobnost, Poznej sám sebe, Šikana, Ekologie, Den se zdravotníky, Doprava). Hlavní téma provázelo žáky celý měsíc a každý týden byl v rámci jednoho oddělení školní družiny realizován malý projektový den. Výuka i další aktivity byly zařazeny i do běžné výuky.

Všechny cíle projektu byly naplněny. Děti se seznámily s různými situacemi a v bezpečném prostředí školní družiny si vyzkoušely, jak reagovat na neobvyklé situace, s nimiž se budou v běžném životě setkávat.

Skutečné výdaje projektu činily 29 tis. Kč, z nichž byly zakoupeny deskové a vzdělávací hry a literatura s problematikou etické výchovy (které budou využívány ve školní družině i v následujících letech) ve výši 15975,-Kč, ze zbytku byly uhrazeny náklady na různý papírenský spotřební materiál a na projektový den – Den se zdravotníky z Českého červeného kříže.