ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště je zřizováno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

Školní poradenské pracoviště na škole zabezpečují:

 • školní speciální pedagog,
 • výchovný poradce,
 • kariérový poradce,
 • školní metodik prevence.

Cíle školního poradenského pracoviště:

 • zkvalitnit sociální klima školy,
 • pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou,
 • sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření,
 • poskytovat metodickou podporu při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření ŠVP,
 • připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením,
 • koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními.

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Jitka Vítová

Kontakt:
email: jitka.vitova@zsopocno.cz
Telefon: 724417226
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy v pondělí a ve středu po 14 h.
Kde: ZŠ Opočno, Nádražní 313, 1. patro vpravo


S čím se můžete na školního speciálního pedagoga obrátit a co Vám může poskytnout?

ŽÁCI

 • pomoc při problémech s učením
 • individuální konzultace při studijním selhávání
 • individuální konzultace a podporu pro mimořádně talentované a nadané dítě

RODIČE

 • řešení studijních a výchovných problémů svých dětí
 • použití metod reedukace při specifických poruchách učení a forem práce v domácím prostředí
 • doporučení vhodných pomůcek a materiálů
 • individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte

PEDAGOGOVÉ

 • konzultace při výukových a výchovných problémech žáků
 • volbu vhodných výukových metod a strategií
 • podporu a pomoc při vytváření i vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory pro žáky
 • pomoc žákům ve spolupráci s asistentem pedagoga

Mgr. Lenka Švandová

Kontakt:
email: lenka.svandova@zsopocno.cz
tel.: 777 458 356

Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy
Kde: ZŠ Opočno, Nádražní 313

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška č.116/2011Sb.

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 73/2005 Sb. Rozsah přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků je stanoven v nařízení vlády č. 75/2005 Sb.


S čím se můžete na výchovného poradce obrátit a co Vám může poskytnout?

ŽÁCI

 • řešení studijních či výchovných problémů
 • pomoc při ztrátě pocitu bezpečí ve třídě, problémy v kolektivu
 • možnost individuální konzultace

RODIČE

 • řešení studijních či výchovných problémů jejich dětí
 • péči o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, výukovými obtížemi a zdravotním postižením
 • zajištění případných vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně či ve speciální pedagogické poradně
 • individuální podporu talentovaného a mimořádně nadaného dítěte

PEDAGOGOVÉ

 • předkládání návrhů na další péči o žáky s výukovými a výchovnými problémy učitelům, ředitelce školy a rodičům
 • vedení evidence integrovaných žáků ve škole a spolupodílení se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace pro integrované žáky
 • iniciování vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost (v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky)
 • pomoc učitelům při zprostředkovávání podkladů pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření
 • poskytování metodické pomoci pedagogickým pracovníkům školy v otázkách inkluze, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně, práce s nadanými žáky

Mgr. Stanislava Tláskalová

Kontakt:
email: stanislava.tlaskalova@zsopocno.cz
mobil: 774077957

Konzultační hodiny: kdykoliv po předchozí domluvě
Kde: ZŠ Opočno, Nádražní 313, 1. patro

Co Vám může kariérový poradce poskytnout:

 • individuální konzultace se žáky nebo zákonnými zástupci v oblasti volby povolání
 • pomoc v odvolacím řízení v případě nepřijetí na SŠ
 • zajišťování skupinových návštěv žáků 9. ročníku v informačním poradenském středisku Úřadu práce v Rychnově nad Kněžnou
 • instrukce k vyplňování přihlášek na SŠ
 • vydávání zápisových lístků zákonným zástupcům žáka

Mgr. Marta Hájková

Kontakt:
email: marta.hajkova@zsopocno.cz
mobil: 730 893 241 (kabinet)
778 754 755 (kancelář školy)

Konzultační hodiny: po předchozí osobní nebo telefonické domluvě
Kde: ZŠ Opočno, Nádražní 313, 1. patro, jednací místnost

S čím se můžete na metodika prevence obrátit a co Vám může poskytnout?

 • poskytování informací ze všech oblastí sociálně rizikového chování žákům i zákonným zástupcům
 • řešení případů sociálně rizikového chování žáků během vzdělávacího procesu ve spolupráci se zákonnými zástupci, vedením školy, výchovnými poradci, třídními učiteli, PPP, OSPOD a PČR
 • poskytování rad a zprostředkování kontaktů žákům i zákonným zástupcům při osobním řešení problémů v oblasti sociálně rizikového chování