Budova  školy  čp. 4, Trčkovo náměstí

Nejstarší školní budova, postavena v roce 1865, brzy nepostačovala, proto byla přestavěnabyla v ní umístěna obecná škola.

Ve školním roce 1901/1902 zde byla jedna třída nově zřízené měšťanské školy chlapecké. Do první třídy obecné školy tehdy přišlo 50 dětí. V letech 1902/1903 byl od třetí třídy vyučován německý jazyk jako nepovinný předmět.

Dnes jsou v této budově umístěny první a druhá třída, školní družina, kuchyňka pro výuku vaření. Školní dvůr je pěkně upraven pro hry dětí.

Z Opočenské kroniky o čp. 4

R. 1801 – str. 73 a 73 B
Požár na Malém náměstí
Tento dům je v tomto roce zmíněn v zápisu u požáru, celý tento zápis je uvedený u budovy čp. 11.
… Plamen zachvátil tato stavení: č. 5, kde bydlel Kolář Jiří Smola s nájemníkem Janem Bayerle; č. 4 Josefa Bittnera, krejčího …

R. 1863 – 1865 – str. 155
Zakládání školní budovy
V roce 1863 bylo usneseno, aby nová školní budova na Opočně byla vystavena. K tomuto cíli koupen domek č. 4 Josefu Wenigrovi patřící, za 2.200 zl. a rozbořen. Základní kámen k nové školní budově na tomto pozemku položen a posvěcen byl dne 15. června 1864. O tom vypravuje městský písař Frant. Karlovský: Toho dne za nejkrásnější povětrnosti vyšel před 8.hodinou ráno průvod z farního chrámu Páně na místo pro školu určené, na kterémž zdejší zpěvácký spolek píseň sv. Vojtěcha „Hospodine, pomiluj ny“ zapěl. Při kladení a svěcení základního kamene píseň na tuto slavnost vůbec a na štědrotu knížete pána směřující, od městského písaře Františka Karlovského složená, ve 300 výtiscích obecenstvu rozdána byla. Při tom opět  zpěvácký spolek vznešenou píseň „Den tento jest den Páně“ a potom při navracování se do kostela píseň „Svatý Václave, vojvodo České země“ zpíval. Na to byl v kostele výklad slavnosti od místního duchovního přednesen a následovala mše svatá, čímž se obřad slavnostní ukončil. – Večer bylo zastaveníčko s pochodněmi ke cti meškající zde knížecí rodiny u železné zámecké brány uspořádáno. Tam zpěvácký spolek střídavě s hudbou  národní písně přednášel, z nichž zvláště píseň „Kde domov můj“ obliby došla a na žádost paní kněžny opakována býti musila. Ještě pozdě do noci rozveselený lid po městě se procházel…

R. 1863 – 1865 – str. 156 B
Stavba školy
Plán k nové budově národní školy opočenské narýsoval a stavbu pod dohledem města provedl Václav Hrubý, mistr zednický na Opočně. Náklad na vystavění školy činil 12.473 zl. 39 kr. Z toho zaplatil kníže Josef z Colloredo-Mansfeldu jako bývalý patron školní 3.716 zl. 69 kr., jako poplatník města 5.437 zl. 38 kr., jako poplatník Čánky 5 zl. 46 kr. a na repartiční diferenci 70 kr., dohromady 9.160 zl. 23 kr. Sousedé na Opočně – poplatníci mimo knížete – dali na stavbu školy 2.597 zl. 70 kr. a přiškolená Čánka 715 zl. 46 kr.
– Dokončená budova byla slavnostně vysvěcena dne 30. dubna 1865. – Stará dřevěná budova č.d. 28 prodána byla ve veřejné dražbě dne 5. října 1865 Josefu Weberovi za 1.304 zl.

R. 1889 – str. 194
Přístavba školní budovy
Budova školní měla místa pro tři třídy, avšak škola měla od r. 1874 čtyři třídy a od r. 1884 pět tříd. Byly proto jedna a později dvě třídy mimo školní budovu. Přístavba ke školní budově byla nutna, ale na způsobu, jak se tato přístavba provést má, nemohla se místní školní rada dlouho sjednotiti. Jednou chtěla stavěti třídy místo ředitelova bytu, podruhé zvýšiti školní budovu o druhé poschodí, konečně zvětšiti ji prodloužením. Avšak provedení posledního způsobu vyžadovalo koupi sousedního pozemku a majitelka jeho zdráhala se pozemek městu prodati. Když konečně po kolikaletých průtazích přístavba do délky byla přijata a potřebný pozemek pro ni od Anny Fišerové, industriální učitelky, koupen, začalo se v r. 1889 stavěti a stavba byla do září 1889 ukončena. Přístavba školy obecné byla dne 19. září 1889 kolaudována…
… Přístavba školy stála vůbec 12.838 zl. 86 kr., zvlášť za pozemek 3.500 zl., stavební náklad 8.548 zl. 31 kr., taxy a vnitřní úprava 410 zl. 55 kr., žlaby na dvoře a zahrádce 380 zl.


Budova školy čp. 11, Trčkovo náměstí

8. července 1906 položen základní kámen ke společné budově měšťanské školy chlapecké a obecního úřadu.

1. prosince 1907 slavnostní otevření, ředitelem byl ustanoven Jan Hofman.

Později bylo v této budově umístěno ředitelství základní školy a učili se v ní žáci 2. stupně ZŠ. Dnes zde najdeme učebny třetí, čtvrté a páté třídy, žákovskou knihovnu, odborné učebny na výuku informatiky a reedukace.

Z Opočenské kroniky o čp. 11

R. 1801 – str. 73 a 73 B
Požár na Malém náměstí
Dne 21. měsíce listopadu 1801 v půl osmé hodině večer vyšel oheň v čísle 7 na Malém náměstí neopatrným topením v kamnech. Dům ten patřil bývalému radnímu a řezníku Josefu Vávrovi. Poněvadž domácí lidé sami oheň uhasiti chtěli, nevěděli okolní sousedé o ohni ničeho, až teprve střecha, pod níž mnoho prken, sena, slámy, obilí a p. složeno bylo, plamenem zahořela. Plamen zachvátil tato stavení: č. 5, kde bydlel Kolář Jiří Smola s nájemníkem Janem Bayerle; č. 4 Josefa Bittnera, krejčího; č. 34 (později 6) Václava Markovského, krejčího; č. 8 Jana Marka, řemenáře; č. 9 – panský dům, ve kterém bydlil vrchní purkrabí Ubel  a hospodský Jan Dvořák; č. 10 Jana Potůčka řezníka, kde zůstával také František Arnošt, písař v lesnické kanceláři, konečně č. 11 – radnici, ve které byla bytem Anna Paroubková. Oheň rozšířil se takovou prudkostí, že na zachránění čeho nebylo pomýšlení. Snad by byl hrozný ten živel více obětí pohltil, kdyby v tu dobu nebyl se spustil vydatný liják, jenž na okolní střechy padající oharky, které jako ohnivé krupobití nad celým městem se vznášely, hasil. Snad by bylo celé město popelem lehlo, kdyby nebylo mužů neohrožených, kteří majetek svých spoluobčanův uhájiti se snažili.

R. 1906 – str. 231 až 232 B
Kladení základního kamene k společné budově měšťanské školy a radnice
V neděli dne 8.července 1906 odpoledne položen byl základní kámen k společné budově měšťanské školy a měšťanské radnice. Místní školní rada a obecní zastupitelstvo, hodnostáři, některé spolky a chovanky zdejší hospodyňské školy se sborem učitelským, žactvo a učitelstvo opočenských škol národních s biskupem – světitelem, knížecími manželi, duchovenstvem a množstvím jiného lidu šlo v průvodě od děkanského kostela ku staveništi. Tam zapěla pěvecká jednota Cyrilská chorál. Purkmistr Adolf Wolf přivítal všecky účastníky a přečetl pamětní listinu tohoto znění:

Ve jménu boha trojjediného!

My obec města Opočna dle jednomyslného usnesení místní školní rady, schváleného zastupitelstvím obecním, počali jsme v měsíci červnu léta Páně 1906 na místě rozbořené staré radnice – č.d. 11 – a sousedního domu – č.d. 12 – stavěti nákladem občanstva zdejšího nový dům obecní, společný radnici městské a měšťanské škole pro chlapce, i doufáme pomocí boží stavbu tuto do roka provést a potomkům i následovníkům svým k užitku jejich po časy budoucí odevzdati…

… Plány pro tuto novou budovu vypracoval pan Ladislav Skřivánek, architekt ve Vídni, a dozor nad stavbou za místní školní radu vykonával pan Antonín Vítek, knížecí stavitel. Dle plánů těch budovu stavěti počali páni stavitelé Jan a Emanuel Černí, kterým práce ta svěřena byla. Budova i s místem stavebním státi bude dle rozpočtu 130.000 korun, kterouž částku dle učiněného závazku během padesáti let poplatníci městští splatiti se uvolili. Ukládajíce tuto listinu do kamene základního prosíme Boha všemohoucího, aby vyslyšel modlitbu naši a dopřál šťastného ukončení dílu počatému. Kéž budova tato zůstane po všecky časy budoucí stánkem pravé moudrosti, která by sloužila k rozkvětu našeho města! Kéž vychovávána jest naše mládež v budově této v bázni boží a vedena vyučováními svědomitými učiteli k cíli nejen ve smyslu hmotném, ale také k mravní zdatnosti a k pravému vlasteneckému uvědomění ke slávě jména českého doma i v cizině!
V Opočně, dne 8. července léta Páně 1906.

R. 1907 – str. 237 B
Otevření nové školní budovy
V neděli dne 1. prosince 1907 oznamovaly vlající prapory na školních budovách slavnost otevření nové budovy měšťanské školy chlapecké v Opočně. O 10. hodině šli členové místní školní rady a okresního zastupitelstva, hosté, učitelé a žactvo do kostela na bohoslužby a odtud do nové školní budovy. Kníže Josef Colloredo z Mansfeldu nemoha se slavnosti súčastniti, zaslal s omluvným telegramem 2.000 K jako důkaz zvláštní přízně na ozdobné práce v nové školní budově. Za okresní školní radu dostavili se: okresní hejtman Otakar Janota, okr. šk. inspektor – prof. Jan Pelikán a zástupce učitelstva Josef Holanec. Ve školní tělocvičně, kde kromě žactva přes 300 dospělých osob shromážděno bylo, přivítal purkmistr Adolf Wolf přítomné, dotknuv se všech, kdo se o provedení stavby zasloužili, zvláště knížete, jenž podnět dal, aby stavba k ozdobě Malého náměstí v přizpůsobeném středověkém slohu provedena byla. Nato promluvil světitel P. Jan Řehák, konsistorní rada a děkan. Navázav řeč na dílo Komenského „Cesta světla“, jež nad průchodem novostavby pod obrazem arciučitelovým se čte, vylíčil v duchu křesťanském úkol školy, klada důraz na řádné vzdělání rozumu a vůle. Následoval obřad svěcení, při němž asistovali kněží Fr. Barvíř, Fr. Přibyl a Rich. Randák. Po obřadu mluvil okr.šk.inspektor Jan Pelikán. Podotknul, že školní budovu, která právě posvěcena byla, co do účelnosti za prvou ve školním okrese novoměstském pokládá, poněvadž vyhovuje požadavkům, jež moderní doba na školních budovách žádá, dále poděkoval za okresní školní radu knížeti, místní školní radě a okresnímu zastupitelstvu. Konečně odevzdal purkmistr Adolf Wolf klíče od nové školní budovy školnímu řediteli  Janu Hofmanovi a prohlídkou místností v nové školní budově slavnost se skončila.


Budova  školy  čp. 313, Nádražní ulice

28. září 1901 položen základní kámen k měšťanské škole chlapecké.

22. srpna 1902 proběhla kolaudace, v září pak byla zahájena výuka, škola chlapecká byla v roce 1907 přemístěna do nově postavené budovy čp. 11 na Trčkově náměstí (dosavadní prostory nepostačovaly).

Od roku 1907 sem byla umístěna měšťanská škola dívčí (vyučování zahájila 16. září 1905 v budově obecné školy).

Během času budova prošla mnoha stavebními úpravami, postupně byla vybudována:

  • 1949     školní kuchyň pro výuku vaření
  • 1950     první školní kuchyň s jídelnou pro žáky
  • 1991     kompletní rekonstrukce, moderní přístavba s tělocvičnou
  • 2011     zateplení budovy, výměna oken a dveří, nová fasáda

Dnes zde najdeme ředitelství školy, odborné učebny pro žáky, tělocvičnu, žákovskou a učitelskou knihovnu, školní kuchyň s jídelnou. Škola se stále modernizuje, aby splňovala požadavky na moderní výuku a vzdělávání.

Z Opočenské kroniky o čp. 313

R. 1902 – strana 216 a 216 B
Svěcení budovy školní
O stavbě vůbec

K slavným dnům města Opočna z minulých dob řadíme dnes jiný; den to posvěcení nové budovy pro měšťanskou školu chlapeckou. Dle starobylého zvyku odevzdána byla církevním obřadem veřejnosti krásná budova školní, ovoce dobročinnosti a píle. Občané opočenští mohou s pýchou hleděti na nedokončenou stavbu školy, kterou postavili pro milé děti své, aby v ní vypěstěny byly ve zdárné štěpy pro úrodnou půdu národa a vlasti. Čestnou zmínku zasluhuje, že v malém městě obmyslely obec dva peněžní ústavy znamenitými dary na stavbu školy. Jsou to „Občanská Záložna“ a „Městská Spořitelna“. Památná schůze „Občanské Záložny“ ze dne 29. června 1897, v níž na stavbu měšťanské školy 20.000K věnováno bylo a rovněž památná schůze výboru „Městské Spořitelny“ ze dne 17. ledna 1901, kdy odkázáno bylo k témuž účelu 40.000 K, zůstanou zapsány trvale v kronice místních událostí jako vzor šlechetného rozhodnutí. Na stavbu přispěl dobrovolně kníže Josef z Colloredo Mansfeldu darem 500 K a město užilo na uhrazení stavebních výloh některých hotovostí z minulých let nastřádaných. (Byl to zejmena fond spolku mateřské školy a fond nadace Krahanovy. Tak postavena byla nová budova školní, aniž by třeba bylo na poplatnictvo uvalovati břemeno nových přirážek.  Budova měšťanské školy chlapecké postavena byla na pozemku  č.t. 288/3 zahrady „ve Švýcarech“ a pozemek pro stavbu 1079 m2  odkoupen od velkostatku za 23.738 K (1 m2 za 22 K). Plán k budově dle náčrtku J. Schulze, knížecího stavitele, vypracoval místní stavitel Václav Javůrek.  Stavbu provedl jiný místní stavitel Emanuel Černý pod dohledem místní školní radou zvoleného stavebního odboru.  V srpnu 1901 začaly se kopati základy a ještě do zimy 1901 dosaženo úrovně budovy. Při kolaudaci budovy dne 22. srpna 1902 byli kromě zástupcův obce přítomni za okresní školní radu v Novém Městě nad Met. okresní školní inspektor prof. Jan Pelikán, okresní lékař med.dr. Vilém Sýkora a krajský inženýr J. Fischer. Škola dle jejich úsudku účelu vyhovovala. _ Svěcení nové školní budovy konalo se v neděli dne 14. září 1902 dle tohoto pořadí: Bohoslužby v děkanském kostele. Průvod k nové školní budově v Nádražní ulici. Vítání účastníkův starostou města Adolfem Wolfem. Čtverozpěv. Řeč učitele P. Jana Řeháka, děkana a posvěcení školních místností. Odevzdání klíčů nové budovy řediteli školnímu. Čtverozpěv. Návrat do kostela, čímž se slavnost ukončila. Za okresní školní radu brali podíl na slavnosti JUDr. Otokar Bayer, okresní komisař, a prof. Jan Pelikán, okresní školní inspektor. _ Zvláštního lesku dostalo se této slavnosti koncertem virtuosa Jaroslava Kociana v předvečer slavnostního dne.  Všechno vydání na stavbu i s místem stavebním činilo 75.182 K 23 h, na vnitřní zařízení (nábytek, nezbytné pomůcky vyučovací a p.) 7.231 K 18 h, dohromady 82.413 K 41 h.