Home Z opočenské kroniky Budova čp. 11 (dnes ZŠ na Trčkově náměstí)

Budova čp. 11 (dnes ZŠ na Trčkově náměstí)

Budova čp. 11 (dnes ZŠ na Trčkově náměstí)

 

Co říká o čp. 11 opočenská kronika:

 

R. 1801 – str. 73 a 73 B

 

Požár na Malém náměstí

 

Dne 21. měsíce listopadu 1801 v půl osmé hodině večer vyšel oheň v čísle 7 na Malém náměstí neopatrným topením v kamnech. Dům ten patřil bývalému radnímu a řezníku Josefu Vávrovi. Poněvadž domácí lidé sami oheň uhasiti chtěli, nevěděli okolní sousedé o ohni ničeho, až teprve střecha, pod níž mnoho prken, sena, slámy, obilí a p. složeno bylo, plamenem zahořela. Plamen zachvátil tato stavení: č. 5, kde bydlel Kolář Jiří Smola s nájemníkem Janem Bayerle; č. 4 Josefa Bittnera, krejčího; č. 34 (později 6) Václava Markovského, krejčího; č. 8 Jana Marka, řemenáře; č. 9 – panský dům, ve kterém bydlil vrchní purkrabí Ubel  a hospodský Jan Dvořák; č. 10 Jana Potůčka řezníka, kde zůstával také František Arnošt, písař v lesnické kanceláři, konečně č. 11 – radnici, ve které byla bytem Anna Paroubková. Oheň rozšířil se takovou prudkostí, že na zachránění čeho nebylo pomýšlení. Snad by byl hrozný ten živel více obětí pohltil, kdyby v tu dobu nebyl se spustil vydatný liják, jenž na okolní střechy padající oharky, které jako ohnivé krupobití nad celým městem se vznášely, hasil. Snad by bylo celé město popelem lehlo, kdyby nebylo mužů neohrožených, kteří majetek svých spoluobčanův uhájiti se snažili.

R. 1906 – str. 231 až 232 B

Kladení základního kamene

k společné budově měšťanské školy a radnice

 

V neděli dne 8.července 1906 odpoledne položen byl základní kámen k společné budově měšťanské školy a měšťanské radnice. Místní školní rada a obecní zastupitelstvo, hodnostáři, některé spolky a chovanky zdejší hospodyňské školy se sborem učitelským, žactvo a učitelstvo opočenských škol národních s biskupem – světitelem, knížecími manželi, duchovenstvem a množstvím jiného lidu šlo v průvodě od děkanského kostela ku staveništi. Tam zapěla pěvecká jednota Cyrilská chorál. Purkmistr Adolf Wolf přivítal všecky účastníky a přečetl pamětní listinu tohoto znění:

Ve jménu boha trojjediného!

My obec města Opočna dle jednomyslného usnesení místní školní rady, schváleného zastupitelstvím obecním, počali jsme v měsíci červnu léta Páně 1906 na místě rozbořené staré radnice – č.d. 11 – a sousedního domu – č.d. 12 – stavěti nákladem občanstva zdejšího nový dům obecní, společný radnici městské a měšťanské škole pro chlapce, i doufáme pomocí boží stavbu tuto do roka provést a potomkům i následovníkům svým k užitku jejich po časy budoucí odevzdati…

... Plány pro tuto novou budovu vypracoval pan Ladislav Skřivánek, architekt ve Vídni, a dozor nad stavbou za místní školní radu vykonával pan Antonín Vítek, knížecí stavitel. Dle plánů těch budovu stavěti počali páni stavitelé Jan a Emanuel Černí, kterým práce ta svěřena byla. Budova i s místem stavebním státi bude dle rozpočtu 130.000 korun, kterouž částku dle učiněného závazku během padesáti let poplatníci městští splatiti se uvolili. Ukládajíce tuto listinu do kamene základního prosíme Boha všemohoucího, aby vyslyšel modlitbu naši a dopřál šťastného ukončení dílu počatému. Kéž budova tato zůstane po všecky časy budoucí stánkem pravé moudrosti, která by sloužila k rozkvětu našeho města! Kéž vychovávána jest naše mládež v budově této v bázni boží a vedena vyučováními svědomitými učiteli k cíli nejen ve smyslu hmotném, ale také k mravní zdatnosti a k pravému vlasteneckému uvědomění ke slávě jména českého doma i v cizině!

V Opočně, dne 8. července léta Páně 1906.

R. 1907 – str. 237 B

 

Otevření nové školní budovy

 

V neděli dne 1. prosince 1907 oznamovaly vlající prapory na školních budovách slavnost otevření nové budovy měšťanské školy chlapecké v Opočně. O 10. hodině šli členové místní školní rady a okresního zastupitelstva, hosté, učitelé a žactvo do kostela na bohoslužby a odtud do nové školní budovy. Kníže Josef Colloredo z Mansfeldu nemoha se slavnosti súčastniti, zaslal s omluvným telegramem 2.000 K jako důkaz zvláštní přízně na ozdobné práce v nové školní budově. Za okresní školní radu dostavili se: okresní hejtman Otakar Janota, okr. šk. inspektor – prof. Jan Pelikán a zástupce učitelstva Josef Holanec. Ve školní tělocvičně, kde kromě žactva přes 300 dospělých osob shromážděno bylo, přivítal purkmistr Adolf Wolf přítomné, dotknuv se všech, kdo se o provedení stavby zasloužili, zvláště knížete, jenž podnět dal, aby stavba k ozdobě Malého náměstí v přizpůsobeném středověkém slohu provedena byla. Nato promluvil světitel P. Jan Řehák, konsistorní rada a děkan. Navázav řeč na dílo Komenského „Cesta světla“, jež nad průchodem novostavby pod obrazem arciučitelovým se čte, vylíčil v duchu křesťanském úkol školy, klada důraz na řádné vzdělání rozumu a vůle. Následoval obřad svěcení, při němž asistovali kněží Fr. Barvíř, Fr. Přibyl a Rich. Randák. Po obřadu mluvil okr.šk.inspektor Jan Pelikán. Podotknul, že školní budovu, která právě posvěcena byla, co do účelnosti za prvou ve školním okrese novoměstském pokládá, poněvadž vyhovuje požadavkům, jež moderní doba na školních budovách žádá, dále poděkoval za okresní školní radu knížeti, místní školní radě a okresnímu zastupitelstvu. Konečně odevzdal purkmistr Adolf Wolf klíče od nové školní budovy školnímu řediteli  Janu Hofmanovi a prohlídkou místností v nové školní budově slavnost se skončila.

Aktualizováno (Středa, 19 Září 2012 17:47)