Škola dnes

Základní škola ve školním roce 2020/2021 čítá dohromady 55 pedagogických a nepedagogických pracovníků a poskytuje vzdělávání 334 žákům. Výuka je rozšiřována a obohacována prostřednictvím různých soutěží, olympiád, besed či návštěv odborníků. Na škole je zaveden osvědčený způsob výběru povinně volitelných předmětů pro žáky 7.-9. ročníků. Škola také poskytuje dobrovolnou výuku náboženství pro žáky všech ročníků. K výchovně-vzdělávacím procesům dochází i mimo školní prostředí např. exkurzemi, návštěvami kulturních zařízení (divadla, kina atd.), plaveckým výcvikem, lyžařským výcvikem apod. S ohledem na inkluzivní vzdělávání škola nabízí žákům jak možnost vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů, tak podporu ze strany asistentů pedagogů a školního speciálního pedagoga. Škola také zohledňuje potřeby seberealizace žáků v jejich volném čase, a proto jim poskytuje širokou nabídku zájmových kroužků.

Protože se české školství neustále vyvíjí a dochází v něm ke spoustě inovací, reaguje adekvátně i naše škola na současné požadavky a trendy. Z toho důvodu je v letošním kalendářním roce na programu rekonstrukce některých učeben (např. jazyková) a vybudování výtahu pro žáky s tělesným postižením, pro které je již u jednoho ze vchodů budovy čp. 313 vybudovaná rampa. Výtahem se budova čp. 313 stane plně bezbariérovou.

Více o jednotlivých budovách: