Škola dnes

Základní škola ve školním roce 2020/2021 čítá dohromady kolem 55 pedagogických a nepedagogických pracovníků a poskytuje vzdělávání cca 340 žákům. Výuka je rozšiřována a obohacována prostřednictvím různých soutěží, olympiád, besed či návštěv odborníků. Na škole je zaveden osvědčený způsob výběru povinně volitelných předmětů pro žáky 7.- 9. ročníků. Škola také poskytuje dobrovolnou výuku náboženství pro žáky všech ročníků. K výchovně-vzdělávacím procesům dochází i mimo školní prostředí např. exkurzemi, návštěvami kulturních zařízení (divadla, kina atd.), plaveckým výcvikem, lyžařským výcvikem apod. S ohledem na inkluzivní vzdělávání škola nabízí žákům jak možnost vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů, tak podporu ze strany asistentů pedagogů a školního speciálního pedagoga. Škola také zohledňuje potřeby seberealizace žáků v jejich volném čase, a proto jim poskytuje širokou nabídku zájmových kroužků.

Protože se české školství neustále vyvíjí a dochází v něm ke spoustě inovací, reaguje adekvátně i naše škola na současné požadavky a trendy. Nyní škola disponuje i nově zrekonstruovanými učebnami především pro výuku jazyků a výuku fyziky a chemie. Nově je v budově č. p. 313 vybudován výtah pro žáky s tělesným postižením, pro které je již u jednoho ze vchodů budovy vybudovaná rampa. Tato budova je tedy plně bezbariérová.

Více o jednotlivých budovách: